La majo­ria dels cata­lans con­si­de­ren que la mar­xa del 10‑J va ser a favor de la inde­pen­dèn­cia de Catalunya

S’han esvaït els dub­tes al vol­tant del clam del 10 de juliol on mili­ons de cata­lans i cata­la­nes van sor­tir al carrer per mos­trar el seu rebuig al nou fre de l’Es­tat a les aspi­ra­cions nacio­nals del nos­tre país. Com ja havia infor­mat Crònica.cat en ante­rio­ri­tat, la mar­xa va ser una mobi­litza­ció majo­ri­tà­ria­ment sobi­ra­nis­ta on els càn­tics que més es van sen­tir eren a favor de la independència.Els cata­lans creuen que va ser una mani­fes­ta­ció independentista

En l’enques­ta, GESOP pre­gun­ta “creu que va ser una mani­fes­ta­ció en defen­sa de l’Es­ta­tut que ha reta­llat el TC o favor de la inde­pen­dèn­cia?”. La majo­ria dels enques­tats no té cap dub­te i el 42’6% asse­gu­ra que va ser una mar­xa per la inde­pen­dèn­cia. Men­tre que només un 31% con­si­de­ra que va ser una mobi­litza­ció en defen­sa de l’Es­ta­tut de Cata­lun­ya”. No cal menys­te­nir el 10% que creu que és per amb­dós motius.

El 53% se sent par­tí­cip de la mani­fes­ta­ció del 10 de juliol

Més de la mei­tat dels cata­lans es mos­tren iden­ti­fi­cats amb la mani­fes­ta­ció cele­bra­da pels carrers de Bar­ce­lo­na amb el lema “Som una nació. Nosal­tres Deci­dim”. Cal des­ta­car que el lloc del país amb més suport a la mani­fes­ta­ció és la ciu­tat de Bar­ce­lo­na amb un 63% dels enques­tats que s’hi mos­tren representats.

La sen­ye­ra és la ban­de­ra que repre­sen­ta la majo­ria dels catalans

El 63% dels cata­lans se sen­ten repre­sen­tats per la ban­de­ra cata­la­na. Men­tre que només un 26% s’i­den­ti­fi­ca amb la ban­de­ra espan­yo­la. Aques­ta dada con­tras­ta amb la gue­rra de ban­de­res vis­cu­des aquest mes de juliol als bal­cons dels edi­fi­cis del país arran la sen­tèn­cia del TC sobre l’Es­ta­tut i la vic­tò­ria d’Es­pan­ya en el mun­dial de futbol.
Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *