Dan­zad, dan­zad, mal­di­tos – Josep Còonsola

Dan­zad, dan­zad, mal­di­tos” és la lliu­re tra­duc­ció al cas­te­llà de la pel·lícula de Syd­ney Pollack They Shoot Hor­ses, Don’t They? realitza­da al 1969, basa­da en una his­tò­ria durant la Gran Depres­sió, any 1929 i següents. Ens mos­tra­va un seguit de gent deses­pe­ra­da per man­ca de recur­sos que l’únic que els hi que­da­va era par­ti­ci­par en inter­mi­na­bles con­cur­sos de ball per entre­te­nir als que enca­ra dis­po­sa­ven de fei­na o diners durant els quals almenys els hi dona­ven men­jar de franc. Si dei­xa­ven de ballar tam­bé s’acabava el menjar. 

Avui en la Espa­ñe­ta, com diria Car­los Rojas, una mul­ti­tud ha ballat pels carrers cele­brant, diuen, el triomf de la selec­ció espan­yo­la de fut­bol, han ballat els sen­se fei­na ni recur­sos, els que sen­ten “orgu­llo de ser espa­ño­les”, els que només ingres­sen 425 euros al mes pro­vi­nents del fons per a pobres de solem­ni­tat que té fun­cio­nant el sacro­sant reg­ne d’España.

A dife­rèn­cia de la pellí­cu­la de Pollack han ballat tam­bé, reser­va­da­ment, en grans man­sions i hotels de luxe els que s’han enri­quit i con­ti­nua­ran fent-ho sota el man­tell pro­tec­tor de la Fede­ra­ción Espa­ño­la de Fút­bol, de la FIFA, de les mul­ti­na­cio­nals de ves­tua­ris espor­tius, de les cade­nes de tele­vi­sió, dels agents de com­pra i ven­da de per­so­nes juga­do­res de pilo­ta, etc.

I men­tres­tant la Espa­ña, per fi se sent “domi­na­do­ra” d’alguna cosa o d’algú des­prés d’haver per­dut el domi­ni direc­te (que no indi­rec­te) de mili­ons d’éssers d’altres lati­tuds.. Ha estat a tra­vés del “Depor­te”, en majús­cu­la, dels “depor­tis­tas” en minús­cu­la, que para­fra­se­jant a Rafael Sán­chez Fer­lo­sio diu d’ells que “renun­cian lite­ral­men­te a la feli­ci­dad cor­po­ral y sacri­fi­can su cuer­po a la satis­fac­ción emu­la­ti­va de un ago­nis­mo lúdi­co, que al fin remi­te a la domi­na­ción”.

Ben bé podem dir com a la pel·lícula: “Dan­zad, dan­zad, mal­di­tos” que men­tre vosal­tres no podeu pagar la hipo­te­ca del vos­tre pis i teniu fei­na per arri­bar a fi de mes els espor­tis­tes-sol­dats del reg­ne d’España s’embutxaquen cada un d’ells 600.000 euros.

Com tam­bé podem dir “Dan­zad, dan­zad mal­di­tos” súb­dits de la coro­na men­tre feu one­jar parracs amb àli­gues impe­rials impreg­na­des d’alcohol per acon­ten­tar les cala­ve­res que ente­rra­des xiu­xiue­gen enca­ra : “una, gran­de y libre”.

Balleu men­tre els sol­dats-dipu­tats estan a punt de tren­car en mil tros­sos el sis­te­ma públic de pen­sions, men­tre els sol­dats-sin­di­ca­lis­tes s’agenollen davant els plans “anti-cri­si”.

Balleu i con­su­miu pa i circ al mateix temps que for­meu part de l’espectacle com si es trac­tés de tite­lles que feu riu­re als que mouen els vos­tres fils

Balleu, fins aca­bar sen­se alè..

Sor­to­sa­ment molts no hem ballat, hem après, un cop més, al carrer, que la iden­ti­fi­ca­ció dels explo­tats amb els explo­ta­dors “median­te el depor­te” és un nego­ci que dóna més inte­rès que l’especulació finan­ce­ra. Tam­bé hem après, un cop més, que pot xafar tan una bota amb claus d’un fut­bo­lis­ta com una bota mili­tar, almenys la memò­ria ens tras­lla­da a Argen­ti­na de 1978 on el triomf de la seva selec­ció fut­bo­le­ra i els crits patrio­ters van ofe­gar durant un temps els crits dels torturats.

Ací, darre­ra d’un sen­ti­ment nazio­nal-patrio­ter cata­là es pre­tén donar el mis­sat­ge de que sen­se “juga­dors cata­lans” no hagués estat pos­si­ble el triomf de la selec­ció espan­yo­la. Davant d’això hau­ríem de con­tes­tar que no hi ha juga­dors cata­lans, hi ha pro­fes­sio­nals mul­ti­mi­lio­na­ris ads­crits a unes orga­nitza­cions espor­ti­ves radi­ca­des a Cata­lun­ya cri­dats a defen­sar “los colo­res de la patria” a can­vi d’una subs­tan­cio­sa recom­pen­sa econòmica.

Ara que­da res­pon­dre a una pre­gun­ta: Com es diuen els que a can­vi de diners “llui­ten” sota qual­se­vol bandera?

Sen­zi­lla­ment bus­queu al diccionari.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *