El Sí a la inde­pen­dèn­cia guan­ya­ria en un refe­rèn­dum segons La Vanguardia

Les xifres dis­ten força de les reco­lli­des per la matei­xa empre­sa en una enques­ta ela­bo­ra­da el mes de maig, quan davant la matei­xa pre­gun­ta, el 37% dels enques­tats va asse­gu­rar que vota­ria a favor de la inde­pen­dèn­cia i el 41% que hi vota­ria en con­tra. El son­deig con­clou tam­bé que el 66% dels enques­tats creuen que l’in­de­pen­den­tis­me està crei­xent, men­tre que només un 13% creu que està disminuint.

Tot i això, la majo­ria de cata­lans, con­cre­ta­ment un 41%, con­ti­nua afir­mant sen­tir-se “tan cata­là com espan­yol, mal­grat que fa dos mesos ho feien el 52%. El 24% es con­si­de­ra “més cata­là que espan­yol”, men­tre que el 18% asse­gu­ra sen­tir-se “només català”.

L’en­ques­ta es va dur a ter­me entre els dies pre­vis a la cele­bra­ció de la mul­ti­tu­di­nà­ria mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da per Òmnium Cul­tu­ral en con­tra de la sen­tèn­cia del Cons­ti­tu­cio­nal i a favor del dret a deci­dir de Cata­lun­ya. L’en­ques­ta es va fer sobre una mos­tra repre­sen­ta­ti­va de 1.000 per­so­nes majors de 18 anys, empa­dro­nats a muni­ci­pis cata­lans i amb dret a vot en les pro­pe­res elec­cions al Parlament.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.