El Sí a la inde­pen­dèn­cia guan­ya­ria en un refe­rèn­dum segons La Vanguardia

Les xifres dis­ten força de les reco­lli­des per la matei­xa empre­sa en una enques­ta ela­bo­ra­da el mes de maig, quan davant la matei­xa pre­gun­ta, el 37% dels enques­tats va asse­gu­rar que vota­ria a favor de la inde­pen­dèn­cia i el 41% que hi vota­ria en con­tra. El son­deig con­clou tam­bé que el 66% dels enques­tats creuen que l’in­de­pen­den­tis­me està crei­xent, men­tre que només un 13% creu que està disminuint.

Tot i això, la majo­ria de cata­lans, con­cre­ta­ment un 41%, con­ti­nua afir­mant sen­tir-se “tan cata­là com espan­yol, mal­grat que fa dos mesos ho feien el 52%. El 24% es con­si­de­ra “més cata­là que espan­yol”, men­tre que el 18% asse­gu­ra sen­tir-se “només català”.

L’en­ques­ta es va dur a ter­me entre els dies pre­vis a la cele­bra­ció de la mul­ti­tu­di­nà­ria mani­fes­ta­ció con­vo­ca­da per Òmnium Cul­tu­ral en con­tra de la sen­tèn­cia del Cons­ti­tu­cio­nal i a favor del dret a deci­dir de Cata­lun­ya. L’en­ques­ta es va fer sobre una mos­tra repre­sen­ta­ti­va de 1.000 per­so­nes majors de 18 anys, empa­dro­nats a muni­ci­pis cata­lans i amb dret a vot en les pro­pe­res elec­cions al Parlament.

Fuen­te: Crònica.cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *