[Vídeo] Matan de una pali­za a un ecua­to­riano al gri­to de «suda­ca de mier­da – Anti​fei​xis​tes​.org

¡Muer­te al fas­cis­mo! ¡Esta basu­ra es Espa­ña! Independencia

Car­los Gus­ta­vo Bueno, un home de 34 anys i d’o­ri­gen equa­to­rià ha mort a con­se­qüèn­cia de la bru­tal pallis­sa rebu­da per tres homes de nacio­na­li­tat espan­yo­la, al crit de «suda­ca de mier­da» en un carrer de Cor­ne­llà de Llo­bre­gat. Segons diver­sos tes­ti­mo­nis, tres homes, iden­ti­fi­cats com a Jor­ge M., de 36 anys i veí de Sant Boi; Juan José M., de 34, i Jor­ge M., de 36, els dos últims veïns de Cor­ne­llà, ata­ca­ren la víc­ti­ma, pare de qua­tre fills, quan aquest ori­na­va en un parc públic la nit del pas­sat dis­sab­te. Els agres­sors van pro­pi­nar nom­bro­sos colps a la víc­ti­ma, que ana­va acom­pan­yat de la seua filla de 8 anys, i inclús el van rema­tar amb una pun­ta­da al cap quan aques­ta roma­nia incons­cient al terra, tot ama­nit d’in­sults racis­tes, segons els tes­ti­mo­nis. Ferit de gra­ve­tat, fou tras­lla­dat a l’hos­pi­tal, on mori­ria a les poques hores. Els Mos­sos d’Es­qua­dra van dete­nir els tres pre­sum­ptes autors de l’a­gres­sió acu­sats d’ho­mi­ci­di, que ja han sigut posats en llibertat.


[Cast]

Cri­men racis­ta: Matan de una pali­za a un ecua­to­riano en Cor­ne­llà al gri­to de “suda­ca de mier­da” ante su hija

Car­los Gus­ta­vo Bueno, un hom­bre de 34 años y de ori­gen ecua­to­riano ha muer­to a con­se­cuen­cia de la bru­tal pali­za reci­bi­da por tres hom­bres de nacio­na­li­dad espa­ño­la, al gri­to de «suda­ca de mier­da» en una calle de Cor­ne­llà de Llo­bre­gat. Según varios tes­ti­gos, tres hom­bres, iden­ti­fi­ca­dos como Jor­ge M., de 36 años y vecino de Sant Boi, Juan José M., de 34, y Jor­ge M., de 36, los dos últi­mos veci­nos de Cor­ne­llà, ata­ca­ron a la víc­ti­ma, padre de cua­tro hijos, cuan­do ésta ori­na­ba en un par­que públi­co la noche del pasa­do sába­do. Los agre­so­res pro­pi­na­ron nume­ro­sos gol­pes a la víc­ti­ma, que iba acom­pa­ña­do de su hija de 8 años, e inclu­so lo rema­tó con una pata­da en la cabe­za cuan­do ésta per­ma­ne­cía incons­cien­te en el sue­lo, todo ade­re­za­do de insul­tos racis­tas, según los tes­ti­gos. Heri­do de gra­ve­dad, fue tras­la­da­do al hos­pi­tal, don­de murió a las pocas horas. Los Mos­sos d’Es­qua­dra detu­vie­ron a los tres pre­sun­tos auto­res de la agre­sión acu­sa­dos de homi­cidio, que ya han sido pues­tos en libertad…

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *