CUP: «El dia 10 viu­rem una mani­fes­ta­ció cla­ra­ment independentista»

La CUP i l’EI pre­sen­ten a Bar­ce­lo­na, amb Julià de Jòdar, el lema de la mani­fes­ta­ció: «Tirem pel dret: inde­pen­dèn­cia!». Bar­ce­lo­na, 8 de juliol de 2010.- L’escriptor Julià de Jòdar, la por­ta­veu nacio­nal de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar, Aina Baraho­na i un por­ta­veu de les orga­nitza­cions de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta del Bar­ce­lo­nès, Joan Sebas­tià Colo­mer han estat els pro­ta­go­nis­tes de la roda de prem­sa d’aquest dijous al Cen­tre Inter­na­cio­nal de Prem­sa de Bar­ce­lo­na (Col·legi de Perio­dis­tes de Catalunya).

La tro­ba­da amb els mit­jans ha ser­vit per donar a conèi­xer el lema darre­re el qual cami­na­ran a la mani­fes­ta­ció d’aquest dis­sab­te: “Tirem pel dret: inde­pen­dèn­cia”. En aquest sen­tit, la por­ta­veu de la CUP, Aina Baraho­na ha asse­gu­rat que “el dia 10 viu­rem una mani­fes­ta­ció cla­ra­ment inde­pen­den­tis­ta, his­tò­ri­ca, que posa­rà fi a una eta­pa que va come­nçar a Arenys de Munt i que con­ti­nua­rà impa­ra­ble amb la revol­ta muni­ci­pa­lis­ta que vol dei­xar de ser lleial a la coro­na i a la cons­ti­tu­ció espan­yo­les”. És per això que la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar ani­ma el con­junt de la ciu­ta­da­nia a par­ti­ci­par en aques­ta cri­da uni­tà­ria.

D’altra ban­da, Joan Sebas­tià Colo­mer ha mati­sat que l’Es­que­rra Inde­pen­den­tis­ta con­si­de­ra que la “idea d’unitat no és altra cosa que la rebai­xa del veri­ta­ble motiu d’aquesta mobi­litza­ció”. Colo­mer ha posat com a exem­ple d’aquesta fal­sa uni­tat “el ridí­cul pel tema de la sen­ye­ra o la pan­car­ta”. Final­ment ha fet una cri­da a que la mani­fes­ta­ció ser­vei­xi “per tren­car amb l’au­to­no­mis­me i ava­nçar cap a l’a­lli­be­ra­ment dels Paï­sos Catalans.
 
L’es­crip­tor Julià de Jòdar ha posat sobre la tau­la que la mani­fes­ta­ció de dis­sab­te “serà l’ex­pres­sió al carrer del futur polí­tic d’a­quest país, el movi­ment cap a la inde­pen­dèn­cia” tot i que, ha afe­git “hi hau­rà gent al davant que hau­rien de ser al darre­re”. Jòdar con­si­de­ra que “no hi hagut un pro­ble­ma cons­ti­tu­cio­nal sinó que s’ha vol­gut ocul­tar el movi­ment emer­gent que és l’in­de­pen­den­tis­me”. En aquest sen­tit, ha remar­cat que “la CUP amb el con­junt de l’EI i els movi­ments popu­lars ha de ser el tor­ce­braç de l’im­puls de l’in­de­pen­den­tis­me al carrer”.

El bloc for­mat per la CUP i l’EI s’ubicarà a l’alçada del Palau Robert de Bar­ce­lo­na en la mani­fes­ta­ció del 10 de juliol.

Fuen­te: CUP

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *