¿La tau­ro­ma­quia como par­te de las fies­tas popu­la­res?- Iña­ki Etano

No deja de resul­tar lla­ma­ti­va y sor­pren­den­te la deci­sión toma­da por la Fede­ra­ción de Peñas de
Iru­ñea fren­te a las auto­ri­ta­rias medi­das habi­tua­les de la alcal­día de la ciudad.

A la dere­cha siem­pre le ha moles­ta­do la ini­cia­ti­va popu­lar en todos los ámbi­tos, tam­bién en
el fes­ti­vo. Siem­pre ha inten­ta­do nin­gu­near, ocul­tar y des­acre­di­tar esa par­ti­ci­pa­ción y
orga­ni­za­ción que esca­pa del con­trol del poder y que, ade­más de apor­tar aire fres­co y cana­li­zar las
inquie­tu­des popu­la­res, pro­yec­ta fren­te a los miles de visi­tan­tes una ima­gen de ciu­dad y de país que no con­cuer­da con las pre­ten­sio­nes con­ser­va­do­ras y espa­ño­li­zan­tes de quien gobier­na Nafa­rroa. Y como
ejem­plo, nada más grá­fi­co que la vio­len­cia poli­cial con­tra quie­nes pre­ten­den acu­dir al txu­pi­na­zo con
una iku­rri­ña, hecho “delic­ti­vo” al parecer.

En este con­tex­to de recor­tes y agre­sio­nes a la ini­cia­ti­va popu­lar (que para nada se limi­ta a Iruñea;
ahí está el caso de las com­par­sas de Bil­bo, entre otros) y fren­te a la sus­pen­sión de la finan­cia­ción a las peñas si no renun­cian a cum­plir lo que la alcal­día entien­de por “bue­nas for­mas”, la res­pues­ta de éstas no se ha hecho esperar.

Sin embar­go, entre las medi­das de pro­tes­ta dadas a cono­cer destaca
una que debe­ría mover a una pro­fun­da refle­xión, una refle­xión hecha des­de la sen­si­bi­li­dad, des­de la
éti­ca, des­de la cohe­ren­cia, des­de los valo­res de la izquier­da. Nos anun­cian las peñas que el día 11 de julio no acu­di­rán a la corri­da de toros (eufe­mis­mo para deno­mi­nar uno de los más degradantes
espec­tácu­los que siguen sien­do lega­les en el siglo XXI), y que en su lugar sal­drán con las txarangas
y mar­cha­rán en kale­ji­ra. La pre­gun­ta es obvia: ¿por qué no lle­nar de ambien­te popu­lar las calles de
la vie­ja Iru­ñea todas las tar­des del 7 al 14 de julio en vez de con­tri­buir, de ser cóm­pli­ces de esa
esca­be­chi­na con­tra un ani­mal ino­cen­te? La merien­da, el “a mi no me gus­ta la tau­ro­ma­quia pero
ven­go por el ambien­te”, el suma­men­te vicia­do argu­men­to de que la pla­za tam­bién es un lugar para
la rei­vin­di­ca­ción polí­ti­ca (den­tro de la cual, en una evi­den­te “para­do­ja”, se pue­de lle­gar a denun­ciar la tor­tu­ra sis­te­má­ti­ca con­tra [email protected] [email protected] [email protected] mien­tras se escu­cha el jadear ago­ni­zan­te del toro), o el supues­to ate­nuan­te de que como esta­mos en fies­tas somos
más [email protected] fren­te a deter­mi­na­dos actos, no hacen sino pro­lon­gar en el tiem­po una execrable
tra­di­ción que en una socie­dad con un míni­mo de decen­cia debie­ra estar, no sólo prohibida,
sino repu­dia­da públicamente.

Las peñas tie­nen en sus manos la posi­bi­li­dad de hacer unas fies­tas toda­vía mejo­res, toda­vía más
popu­la­res, toda­vía más res­pe­tuo­sas, toda­vía más ale­gres. Bas­ta­ría con aña­dir a su imprescindible
apor­ta­ción a la fies­ta, a su com­po­nen­te par­ti­ci­pa­ti­vo y popu­lar, a su crí­ti­ca y rei­vin­di­ca­ción, el
recha­zo de plano de la tor­tu­ra públi­ca y sal­va­je de un ani­mal y dedi­car­se a ani­mar las calles de
Iru­ñea todos los días a las 18:00 horas. Los san­fer­mi­nes serían mucho mejo­res. El ambien­te más
popu­lar y sano. Sin nin­gu­na duda. Gora herri­ko jaiak! (Vivan las fies­tas populares)
Zezen­ke­ta­rik ez! (No a la tauromaquia)

Iña­ki Etaio
Antitaurino

Tau­ro­ma­kia jai herri­koien parte?

Iru­ñea­ko alka­tetza­ren par­te­tik ohi­koak diren nagu­si­ke­riaz­ko neu­rrien aurrean Peñen Federazioak
har­tu­ri­ko era­ba­kia harri­ga­rria eta dei­ga­rria da. Eskui­nak beti izan du des­atse­gin herri eki­me­na arlo
guz­tie­tan, jaie­ta­koan ere. Beti saia­tu da bote­rea­ren kon­tro­le­tik at dagoen par­te-har­tze eta anto­la­ke­ta hori gutxies­ten, izku­tatzen eta ize­na zikintzen.

Izan ere, aire fres­ko supo­satzeaz gain eta herria­ren kez­kak eta desioak bide­ratzeaz gain, mila­ka bisi­ta­rien aurrean hiria­ren eta herria­ren iru­di bat ikus­ta­raz­ten du, Nafa­rroa gober­natzen dute­nen asmo kon­tser­ba­do­ree­kin eta espai­nio­li­zan­te­ekin ez dato­rre­na. Eta adi­bi­de argie­na, txu­pi­na­zo­ra iku­rri­ña sar­tzen saiatzen dire­nen aur­ka­ko indar­ke­ri poli­zia­la, “deli­tu” bat omen dena…
Eki­men herri­ta­rren aur­ka­ko murriz­ke­ta- eta era­so-egoe­ra hone­tan (Iru­ñea­ra mugatzen ez dena; han
dau­ka­gu Bil­bo­ko kon­par­tsen kasua, bes­te batzuen artean), eta “itxu­ra onak” ez betetzea­ga­tik peñei
eman­da­ko diru-lagun­tzen ete­na­ren aurrean, hauen beha­rrez­ko eran­tzu­na hel­du da. Hala ere,
ira­ga­rri­ta­ko eki­me­nen artean bada­go bat haus­nar­ke­ta sakon bat egi­te­ra era­man behar gaituena,
sen­tsi­bi­li­ta­te­tik, eti­ka­tik, kohe­ren­tzia­tik, ezke­rra­ren balo­ree­ta­tik egin behar den hausnarketa.
Azal­tzen digu­te uztai­la­ren 11an ez dire­la joan­go zezen­ke­ta­ra (XXI. men­dean lega­la iza­ten jarraitzen
duen espek­ta­ku­lu lai­do­ga­rrie­ne­ta­ri­ko bat izen­datze­ko eufe­mis­moa), eta bere ordez txarangetik
ate­ra­ko dire­la kale­ji­ra batean.

Gal­de­ra bis­ta­koa da: zer­ga­tik ez bete herri-giroaz Iru­ñea­ko karri­kak arratsal­de­ro, uztai­la­ren 7tik 14ra, erru­ga­bea den ani­ma­lia baten aur­ka­ko sarras­kia­ren kon­pli­zeak izan ordez? Aska­riak, “nik ez ditut gus­to­ko zezen­ke­tak bai­na giroa­ga­tik etor­tzen naiz” entzun­da­ko esal­diak, zezen-pla­za alda­rri­ka­pe­ne­ta­ra­ko lekua ere bade­la era­bi­li­ta­ko sasi-argu­dioak (non izu­ga­rriz­ko “para­do­xa” batean, eus­kal atxi­lo­tu­ta­koen aur­ka era­bi­li­ta­ko tor­tu­ra sis­te­ma­ti­koa sala­tu dai­te­keen, zeze­na­ren ago­nia-arna­ses­tu entzu­ten den bitar­tean), edo jaie­tan gau­de­nez ekin­tza batzuen aurrean per­mi­si­boa­goak iza­tea­ren ustez­ko argu­dioak gaitzez­ga­rria den baliz­ko tra­di­zio bat irau­tea baino ez dute egi­ten, gutxie­ne­ko duin­ta­su­nez­ko jen­dar­te batean debe­ka­tu­ta eta publi­ko­ki gaitzes­tu­ta egon­go zen tradizioa.
Peñek badu­te auke­ra are eta jai hobea­goak egi­te­ko, herri­koia­goak, begi­ru­netsua­goak, alaitsuagoak.

Jaia­ri egi­ten dio­ten ekar­pe­na­ri, beren osa­gai par­te-har­tzai­le eta herri­koia­ri, beren kri­ti­ka eta
alda­rri­ka­pe­nei gehi­pen bat baino ez luke­te egin behar: ani­ma­lia baten aur­ka­ko totu­ra publi­ko eta
basa­tia­ri ezetza eman eta Iru­ñea­ko kaleak 18:00etan egu­ne­ro animatu.

San­fer­mi­nak askoz hobeak izan­go lira­te­ke. Giroa herri­koia­goa eta osa­sun­tsua­goa. Inolako
zalan­tza­rik gabe.

Gora herri­ko jaiak!
Zezen­ke­ta­rik ez!

Iña­ki Etaio
Tau­ro­ma­kia­ren aurkakoa

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *