La lli­ber­tat de Cata­lun­ya no hi cap a la cons­ti­tu­ció monàr­qui­ca – Corrent Roig

(cat/​cas) …La sen­tèn­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espan­yol sobre l’Estatut és un insult a la dig­ni­tat nacio­nal cata­la­na i dei­xa en la més com­ple­ta evi­dèn­cia que la lli­ber­tat de Cata­lun­ya és incom­pa­ti­ble amb el règim monàr­quic espan­yol sor­git de la Transició.

L’Estatut que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal s’ha carre­gat en les seves parts essen­cials era, en reali­tat, un frau. Ela­bo­rat d’esquenes al poble i basat en un pac­te entre Artur Mas i Zapa­te­ro, era un Esta­tut que no sola­ment no reco­llia cap rei­vin­di­ca­ció obre­ra i popu­lar sinó que renun­cia­va de bon prin­ci­pi a la sobi­ra­nia nacio­nal cata­la­na, que­dant sot­mès al que deci­dís el Par­la­ment espan­yol. Quan l’Estatut va pas­sar pel Con­grés de Dipu­tats, el van reta­llar fins al punt que Alfon­so Gue­rra va decla­rar que “li han pas­sat el ribot i no el reco­nei­xe­rà ni la mare que el va parir”. Des­prés ens el van ven­dre com un gran pro­grés i el van sot­me­tre a refe­rèn­dum, o n va ser apro­vat amb una abs­ten­ció del 50%.

Però ni un Esta­tut així és accep­tat pel règim monàr­quic espan­yol. És per això que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal ha vol­gut expli­ci­tar que la men­ció que s’hi fa a la nació cata­la­na no té cap força jurí­di­ca i que sola­ment es pot inter­pre­tar dins de la “uni­tat indis­so­lu­ble de la nació espan­yo­la”. La llen­gua cata­la­na no serà “pre­fe­rent” sinó “d’ús nor­mal” a l’Administració i els mit­jans de comu­ni­ca­ció. L’Estat podrà igual­ment deci­dir sobre el fina­nça­ment sen­se les limi­ta­cions que mar­ca­va l’Estatut. La tími­da des­cen­tra­litza­ció de l’organització de la Jus­tí­cia que­da anul·lada i total­ment en mans del poder judi­cial espan­yol. El lleu blin­dat­ge de com­pe­tèn­cies des­apa­reix, tenint l’Estat capa­ci­tat d’intervenir al seu antull.

El PP, la dre­ta espan­yo­la here­va del fran­quis­me, que durant la tra­mi­ta­ció de l’Estatut va des­ple­gar una bru­tal cam­pan­ya anti­ca­ta­la­na a l’estil dels anys 30 del segle pas­sat, ha que­dat satis­fe­ta. Zapa­te­ro tam­bé ha mos­trat la seva satis­fac­ció, tot dient cíni­ca­ment que l’Estatut ara té una “quà­dru­ple legitimitat”!

Mon­ti­lla, en situa­ció patè­ti­ca, ha dit que esta­va “indig­nat” però que aca­ta la sen­tèn­cia. Ha decla­rat –en línia amb el Govern Zapa­te­ro- que la sen­tèn­cia “man­té l’essencial” de l’Estatut! La seva “pro­pos­ta” ara és… tre­ba­llar per “refer el pac­te esta­tu­ta­ri” amb nous acords polí­tics amb Zapatero!

La dre­ta cata­la­na de CiU, tot denun­ciant que la sen­tèn­cia afec­ta el “nucli dur” de l’Estatut i que el pac­te cons­ti­tu­cio­nal de 1978 ha que­dat tocat, tam­bé aca­ta la sen­tèn­cia, enca­ra que no ho pro­cla­mi. Per a CiU la gran prio­ri­tat és recu­pe­rar la Gene­ra­li­tat en les pro­pe­res elec­cions i refer les rela­cions amb l’Estat a tra­vés d’un Con­cert eco­nò­mic a l’estil basc. No volen cap enfron­ta­ment seriós amb el règim monàr­quic espan­yol, que neces­si­ten per impo­sar, jun­ta­ment amb la bur­ge­sia espan­yo­la, el pla d’ajust, la refor­ma labo­ral i la de les pen­sions, és a dir, els plans d’empobriment mas­siu de la clas­se tre­ba­lla­do­ra en bene­fi­ci dels res­pon­sa­bles de la crisi.

CiU i el Tri­par­tit ni tan sols estan dis­po­sats a sot­me­tre a refe­rèn­dum el text muti­lat pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, per tal que el poble cata­là pugui expres­sar el seu rebuig. Tots volen evi­tar un enfron­ta­ment direc­te amb el règim monàr­quic. IC ha defen­sat aquest refe­rèn­dum amb la boca peti­ta, per afe­gir a con­ti­nua­ció que “per sobre de tot està la uni­tat dels par­tits catalans”.

Tots ple­gats diuen que és neces­sà­ria la uni­tat de tota la socie­tat cata­la­na en defen­sa de l’Estatut atro­pe­llat pel Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Volen una “uni­tat nacio­nal cata­la­na” enca­pça­la­da per Mon­ti­lla, per CiU i el govern Tri­par­tit, és a dir, pels matei­xos que defen­sen la sub­mis­sió de la nació cata­la­na al règim de la Monar­quia, els matei­xos que donen suport i apli­quen les mesu­res de gue­rra social con­tra la clas­se tre­ba­lla­do­ra, els matei­xos que estan impli­cats fins al coll en la corrup­ció, des­ta­pa­da pels casos Millet i Pre­tò­ria. No ens estran­ya que hagin tro­bat el suport de la Cam­bra de Come­rç, les patro­nals CECOT i PIMEC o el Gre­mi de Cons­truc­tors. I tam­poc ens estran­ya que la buro­crà­cia cata­la­na de CCOO i UGT s’hagi tam­bé posi­cio­nat darre­ra de Mon­ti­lla i CiU. Nosal­tres, Corrent Roig, ens neguem a fer-ho.

La sen­tèn­cia ha dei­xat clar que la lli­ber­tat de Cata­lun­ya no hi cap a la Cons­ti­tu­ció de la monar­quia espan­yo­la, aquest règim polí­tic aixe­cat sobre la nega­ció del dret dels pobles a la seva auto­de­ter­mi­na­ció i sobre la impu­ni­tat dels crims del fran­quis­me, com ha que­dat palès en la sus­pen­sió del jut­ge Gar­zón a mans d’un poder judi­cial hereu del franquisme.

La via de l’Estatut d’Autonomia és una via mor­ta. L’únic camí és la con­ques­ta del dret d’autodeterminació, és a dir, el dret irres­tric­te a la inde­pen­dèn­cia si així ho deci­deix el poble cata­là. Sen­se el dret a l’autodeterminació par­lar de demo­crà­cia és una bur­la cíni­ca. El res­pec­te del dret a l’autodeterminació és, a més a més, el que per­me­trà acon­se­guir la uni­tat entre els tre­ba­lla­dors de totes les nacions de l’Estat i cons­ti­tueix la con­di­ció bàsi­ca per a una unió lliu­re i fra­ter­nal dels pobles ibè­rics, que creiem indis­pen­sa­ble en la llui­ta per una Euro­pa socia­lis­ta dels tre­ba­lla­dors i dels pobles.

Per tot això, cri­dem a par­ti­ci­par a la mani­fes­ta­ció del dia 10 de juliol en el bloc que, con­fron­tat al Tri­par­tit i a CiU, defen­sa el dret a l’Autodeterminació i rebut­ja la via estatutària.

2 de juliol de 2010

LA LIBERTAD DE CATALUNYA NO CABE EN LA CONSTITUCION MONARQUICA ESPAÑOLA

La sen­ten­cia del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal espa­ñol sobre el Esta­tu­to es un insul­to a la dig­ni­dad nacio­nal cata­la­na y deja en la más com­ple­ta evi­den­cia que la liber­tad de Cata­lun­ya es incom­pa­ti­ble con el régi­men monár­qui­co espa­ñol sur­gi­do de la Transición.

El Esta­tu­to que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal se ha car­ga­do en sus par­tes esen­cia­les era, en reali­dad, un frau­de. Ela­bo­ra­do de espal­das al pue­blo y basa­do en un pac­to entre Artur Mas y Zapa­te­ro, era un Esta­tu­to que no sólo no reco­gía nin­gu­na rei­vin­di­ca­ción obre­ra y popu­lar sino que renun­cia­ba de entra­da a la sobe­ra­nía nacio­nal cata­la­na, al some­ter­se a lo que deci­die­ra el Par­la­men­to espa­ñol. Cuan­do el Esta­tu­to pasó por el Con­gre­so de Dipu­tados, lo recor­ta­ron a tal­pun­to que Alfon­so Gue­rra decla­ró que “le han pasa­do el cepi­llo y no lo reco­no­ce­rá ni la madre que lo parió”. Des­pués nos lo ven­die­ron como un gran pro­gre­so y lo pusie­ron a refe­rén­dum, don­de fue apro­ba­do con una abs­ten­ción del 50%.

Pero ni un Esta­tu­to así es acep­ta­do por el régi­men monár­qui­co espa­ñol. Es por eso que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal ha que­ri­do expli­ci­tar que la men­ción que hace a la nación cata­la­na no tie­ne fuer­za jurí­di­ca y que sólo se pue­de inter­pre­tar den­tro de la “uni­dad indi­so­lu­ble de la nación espa­ño­la”. La len­gua cata­la­na no será “pre­fe­ren­te” sino de “uso nor­mal” en la Admi­nis­tra­ción y los medios de comu­ni­ca­ción. El Esta­do podrá igual­men­te deci­dir sobre la finan­cia­ción sin las limi­ta­cio­nes que mar­ca­ba el Esta­tu­to. La tími­da des­cen­tra­li­za­ción de la orga­ni­za­ción de la Jus­ti­cia que­da anu­la­da y total­men­te en manos del poder judi­cial espa­ñol. El leve blin­da­je de com­pe­ten­cias des­apa­re­ce, tenien­do el Esta­do capa­ci­dad de inter­ve­nir a su antojo.

El PP, la dere­cha espa­ño­la here­de­ra del fran­quis­mo, que duran­te la tra­mi­ta­ción del Esta­tu­to des­ple­gó una bru­tal cam­pa­ña anti­ca­ta­la­na al esti­lo de los años 30 del siglo pasa­do, ha que­da­do satis­fe­cha. Zapa­te­ro tam­bién ha mos­tra­do su satis­fac­ción, dicien­do cíni­ca­men­te que el Esta­tu­to aho­ra tie­ne ¡una “cuá­dru­ple legitimidad”!

Mon­ti­lla, en situa­ción paté­ti­ca, ha dicho que esta­ba “indig­na­do” pero que aca­ta la sen­ten­cia. Ha decla­ra­do –en línea con el Gobierno Zapa­te­ro- que la sen­ten­cia ¡“man­tie­ne lo esen­cial del Esta­tu­to”! Su “pro­pues­ta” aho­ra es… tra­ba­jar para “reha­cer el pac­to esta­tu­ta­rio” con nue­vos acuer­dos polí­ti­cos con Zapatero!

La dere­cha cata­la­na de CiU, denun­cian­do que la sen­ten­cia afec­ta al “núcleo duro” del Esta­tu­to y que el pac­to cons­ti­tu­cio­nal de 1978 ha que­da­do toca­do, tam­bién aca­ta la sen­ten­cia, aun­que no lo pro­cla­me. Para CiU la gran prio­ri­dad es recu­pe­rar la Gene­ra­li­tat en las pró­xi­mas elec­cio­nes y reha­cer las rela­cio­nes con el Esta­do a tra­vés de un Con­cier­to eco­nó­mi­co al esti­lo vas­co. No quie­ren nin­gún enfren­ta­mien­to serio con el régi­men monár­qui­co espa­ñol, que nece­si­tan para impo­ner, jun­to con la bur­gue­sía espa­ño­la, el plan de ajus­te, la refor­ma labo­ral y la de las pen­sio­nes, o sea, los pla­nes de empo­bre­ci­mien­to masi­vo de la cla­se tra­ba­ja­do­ra en bene­fi­cio de los res­pon­sa­bles de la crisis.

CiU y el Tri­par­ti­to ni siquie­ra están dis­pues­tos a poner a refe­rén­dum el tex­to muti­la­do por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal, cosa que per­mi­ti­ría que el pue­blo cata­lán expre­sa­ra masi­va­men­te su repul­sa. Todos quie­ren evi­tar el enfren­ta­mien­to direc­to con el régi­men monár­qui­co. IC ha defen­di­do este refe­rén­dum con la boca peque­ña, pero para aña­dir a con­ti­nua­ción que “por enci­ma de todo está la uni­dad de los par­ti­dos catalanes”.

Todos ellos dicen que es nece­sa­ria la uni­dad de la socie­dad cata­la­na en defen­sa del Esta­tu­to atro­pe­lla­do por el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­cio­nal. Quie­ren una “uni­dad nacio­nal cata­la­na” enca­be­za­da por Mon­ti­lla, por CiU y el gobierno Tri­par­ti­to, o sea, por los mis­mos que defien­den el some­ti­mien­to de la nación cata­la­na al régi­men de la Monar­quía, los mis­mos que apo­yan y apli­can las medi­das de gue­rra social con­tra la cla­se tra­ba­ja­do­ra, los mis­mos que están impli­ca­dos has­ta el cue­llo en la corrup­ción, des­ta­pa­da por los casos Millet y Pre­to­ria. No nos extra­ña que hayan encon­tra­do el apo­yo de la Cáma­ra de Comer­cio, las patro­na­les CECOT y PIMEC o el Gre­mio de Cons­truc­to­res. Y tam­po­co nos extra­ña que la buro­cra­cia cata­la­na de CCOO y UGT se haya posi­cio­na­do tam­bién tras Mon­ti­lla y CiU. Noso­tros, Corrien­te Roig, nos nega­mos a hacerlo.

La sen­ten­cia ha deja­do cla­ro que la liber­tad de Cata­lun­ya no cabe en la Cons­ti­tu­ción de la monar­quía espa­ño­la, este régi­men polí­ti­co levan­ta­do sobre la nega­ción del dere­cho de los pue­blos a su auto­de­ter­mi­na­ción y sobre la impu­ni­dad de los crí­me­nes del fran­quis­mo, como ha que­da­do evi­den­cia­do en la sus­pen­sión del juez Gar­zón a manos de un poder judi­cial here­de­ro del franquismo.

La vía del Esta­tu­to de Auto­no­mía es una vía muer­ta. El úni­co camino es la con­quis­ta del dere­cho de auto­de­ter­mi­na­ción, o sea, el dere­cho irres­tric­to a la inde­pen­den­cia, si así lo deci­de el pue­blo cata­lán. Sin el dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción hablar de demo­cra­cia es una bur­la cíni­ca. El res­pe­to del dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción es, ade­más, lo que per­mi­ti­rá alcan­zar la uni­dad entre los tra­ba­ja­do­res de todas las nacio­nes del Esta­do y cons­ti­tu­ye la con­di­ción bási­ca para una unión libre y fra­ter­nal de los pue­blos ibé­ri­cos, que cree­mos indis­pen­sa­ble en la lucha por una Euro­pa socia­lis­ta de los tra­ba­ja­do­res y de los pueblos.

Por todo eso, lla­ma­mos a par­ti­ci­par a la mani­fes­ta­ción del día 10 de julio en el blo­que que, con­fron­ta­do al Tri­par­ti­to y a CiU, defien­de el dere­cho a la Auto­de­ter­mi­na­ción y recha­za la vía estatutaria.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *