Ema­ku­meok Pla­za­ra proiek­tua­ren aur­kez­pe­na- Bil­gu­ne Feminista

maku­meok Pla­za­ra proiek­tu eta web­gu­nea­ren hel­bu­ru nagu­siak dira ema­ku­me sor­tzai­leei espa­zioa eskai­ni eta bila­ke­ta erra­zak egi­te­ko tres­na denen esku­ra jar­tzea . Proiek­tua­ren jen­dau­rre­ko aur­kez­pe­na, ekai­nak 10 oste­gu­nez, Donos­tia­ko Dokan 19:30tan.http://​ema​ku​meok​pla​za​ra​.org/

Urte asko­tan ema­ku­meok ozto­po uga­ri izan ditu­gu kul­tur ere­muan par­te har­tze­ko. Lanal­di bikoitzak edo­ta guk egin­da­ko lanei garran­tzia gutxia­go eman iza­nak kul­tur arloan ere biga­rren plano bate­ra zoko­ra­tu gai­tu. Egoe­ra hau gain­ditze­ko bes­te pau­so txi­ki bat dugu proiek­tu hau: Ema­ku­meok Plazara.

ema​ku​meok​pla​za​ra​.org orriak auke­ra anitzak eskain­tzen ditu. Kul­tur ere­muan espa­zio uga­ri­tan par­te har­tzen duten ema­ku­meen (antzer­ki­la­riak, musi­ka­riak, ipuin kon­ta­la­riak, mar­go­la­riak, ber­tso­la­riak…) balia­bi­de zerren­da izan nahi du. Hone­la, kul­tur era­gi­le, fes­ta batzor­de, eta aba­rrek ber­ta­ra jo ahal izan­go dute beraien egi­ta­rauak osatze­ko. Tal­de eta nor­ba­na­koen des­kri­ba­pen eta kon­tak­tuak eskain­tzeaz gain, era­kus­ke­ta bir­tua­lak, agen­da eta ikus­pe­gi femi­nis­ta­tik kul­tu­ra­ri buruz sor­tu­ta­ko doku­men­tuek ere bere espa­zioa dute.

Bai­na proiek­tu hau aurre­ra era­ma­te­ko zure lagun­tza ere behar dugu. Ema­ku­meak ber­tan apun­tatzea guz­tiz beha­rrez­koa da zerren­da abe­rat­sa izan deza­gun. Horre­ta­ra­ko, web orrian sar­tu eta apun­tatze­ko fitxa bete edo [email protected]​emakumeokplazara.​org hel­bi­de­ra idatzi bes­te­rik ez duzu egin behar. Bete beha­rre­ko bal­din­tza baka­rra ema­ku­mea izan edo­ta apun­ta­tu nahi duzun tal­dea mis­toa iza­tea da. Ikus­pe­gi femi­nis­ta­tik buru­tu­ta­ko lanek ere badu­te lekua nahiz eta ema­ku­meak ez izan.

Proiek­tua­ren aur­kez­pe­na ekai­na­ren 10ean arratsal­de­ko 19:30etan Donos­tia­ko Doka Kafe Antzo­kian izan­go da. Aur­kez­le bikain eta alai batek zuzen­du­ko du arratse­ko ema­nal­di hau. Ber­tan, Ain­bat tal­de arra­sa­tea­rra eta Sor­kun abes­la­ria izan­go ditu­gu gure­kin. Azken honek era akus­ti­koan anto­la­tu­ta­ko ema­nal­dia­re­kin alai­tu­ko gai­tu. Azke­nik afa­ri merien­da goxo bate­kin itxi­ko dugu eguna.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *