CIG con­vo­ca quin­ta-fei­ra em 7 cida­des gale­gas em soli­tá­rio, após rup­tu­ra com UGT e CCOO – Dia­rio Liberdade

Diá­rio Liber­da­de - A cen­tral nacio­na­lis­ta gale­ga CIG con­vo­ca mobi­li­zaçons nes­ta quin­ta con­tra as reduçons sala­riais impos­tas às empre­ga­das e empre­ga­dos públicos.

Pri­mí­cia do Diá­rio Liberdade

O Diá­rio Liber­da­de foi o pri­mei­ro meio a infor­mar des­ta con­vo­ca­tó­ria em soli­tá­rio, graças a fon­tes direc­tas da Execu­ti­va Nacio­nal da cen­tral nacio­na­lis­ta. A con­vo­ca­tó­ria inclui sete con­cen­traçons nas prin­ci­pais comar­cas urba­nas da Gali­za, após a rup­tu­ra de con­ver­sas com CCOO e UGT (as cen­trais espanho­las) para umha diná­mi­ca mobi­li­za­do­ra unitária.

As mobi­li­zaçons que­rem con­tes­tar as medi­das antis­so­ciais do governo espanhol do PSOE, nomea­da­men­te a reduçom de salá­rios e os ata­ques ao empre­go e aos ser­viços públi­cos, incluí­dos no últi­mo paco­te apre­sen­ta­do polo execu­ti­vo de Zapatero.

Num comu­ni­ca­do, a CIG denun­cia que as outras cen­trais nom que­rem con­vo­car com ela, o que obri­ga­ria a CIG a rea­li­zar umha con­vo­ca­tó­ria em soli­tá­rio como a des­ta quin­ta-fei­ra, que terá con­ti­nui­da­de nas pró­xi­mas sema­nas com novas mobilizaçons.

As seguin­tes con­vo­ca­tó­rias serám nos dias 2 e 8 de Junho, a pri­mei­ra nos cen­tros de tra­balho e a segun­da com umha gre­ve na funçom pública.

As mobi­li­zaçons des­ta quin­ta, mar­ca­das todas elas para as 19 horas, som as que se seguem:

Com­pos­te­la: Praça do Toural.

Corunha: Dele­gaçom do Governo espanhol.

Lugo: Sub­de­le­gaçom do Governo espanhol.

Ouren­se: Sub­de­le­gaçom de Governo espanhol.

Vigo: R/​do Príncipe.

Pon­te Vedra: Sub­de­le­gaçom do Governo espanhol.

Ferrol: Edi­fí­cio Admi­nis­tra­ti­vo da Jun­ta da Galiza.

Repro­du­zi­mos a seguir o tex­to da con­vo­ca­tó­ria da CIG, em que expli­ca o acon­te­ci­do nas reunions de ontem com os outros sin­di­ca­tos maioritários.

Mobi­lí­za­te con­tra as medi­das anti­so­ciais e inxus­tas anun­cia­das polo goberno!
En defen­sa dos sala­rios, do empre­go e dos ser­vi­zos públicos
Ante o anun­cio fei­to polo pre­si­den­te do goberno espa­ñol, Sr. Zapa­te­ro, de levar a cabo medi­das anti­so­ciais e rebai­xar nun 5% os sala­rios das empregadas/​os públi­cos, na CIG confir­ma­mos ‚unha vez máis, que esta era unha das medi­das que se ían apli­car no sec­tor públi­co para seguir coa cam­pa­ña ini­cia­da de pre­ca­ri­za­ción e des­pres­ti­xio do ser­vi­zos públi­cos, e a xus­tifi­ca­ción per­fec­ta para tomar medi­das cada día máis regre­si­vas no eido laboral.

Ante a gra­vi­da­de des­tes fei­tos, des­de a CIG, unha vez que tive­mos coñe­ce­men­to dis­to, con­vo­ca­mos a todas as orga­ni­za­ción sin­di­cais para que en pé de igual­da­de ela­bo­rá­se­mos un calen­da­rio de mobi­li­za­cións co obxec­ti­vo de parar as medi­das impul­sa­das polo goberno español.

As orga­ni­za­ción sin­di­cais CCOO, UGT e CSIF non asis­ti­ron a reu­nión fei­ta pola CIG, con­vo­cán­do­nos, con pos­te­rio­ri­da­de, a unha reu­nión que, a pesa­res de eles non ter asis­ti­do a nosa, acu­di­mos a ela.

O día 18 de maio, ás 16,30hs, ini­cia­se a reu­nión das orga­ni­za­ción sin­di­cais , des­de a CIG, e sen­do respectuosas/​os co calen­da­rio de mobi­li­za­cións que eles tiñan con­vo­ca­dos en todo o Esta­do Espa­ñol, malia non ter con­ta­do con nos para nada, pro­po­ñé­mos­lle ampliar esta calen­da­rio, dan­do par­ti­ci­pa­ción nas mobi­li­za­cións as/​os traballadoras/​es , e que o calen­da­rio de mobi­li­za­cións non se con­ver­te­ra , unha vez máis, en medi­das cara a galería
para lavar a súa imaxe.

Des­pois de trans­co­rri­das 3 horas de reu­nión aca­da­mos un acor­do de calen­da­rio, onde a CIG en aras á uni­da­de sin­di­cal dei­xa­mos para unha pos­te­rior reu­nión o res­to de mobi­li­za­cións, que cre­mos debe­mos levar a cabo para parar a medi­das do goberno. O calen­da­rio pac­ta­do con­ti­ña as seguin­tes medidas:

- Con­cen­tra­cións, ás 7 da tar­de, o día 20 de maio nas sete cida­des gale­gas cha­man­do á par­ti­ci­pa­ción das/​os traballadoras.

- Anun­cio da con­vo­ca­to­ria de fol­ga o día 8 de xuño.

- Comu­ni­ca­do con­xun­ta das orga­ni­za­ción sin­di­cais con­vo­can­tes anun­cian­do as mobi­li­za­cións acordadas.

- Man­ter unha pró­xi­ma reu­nión o día 24 de maio,ás 16hs , xa que o día 20 de maio está con­vo­ca­da a Mesa Xeral da Fun­ción Públi­ca en Madrid. Este día coñe­ce­re­mos o alcan­ce das medidas.

Como CIG insis­ti­mos peran­te as orga­ni­za­ción sin­di­cais que se o día 20 o goberno man­tén as medi­das anun­cia das debe­ría­mos recru­de­cer as mobi­li­za­cións, facen­do un calen­da­rio conxunto.

Ás 9 da noi­te, e trans­co­rri­das máis de 4,30hs de reu­nión, as orga­ni­za­ción sin­di­cais CCOO, CSIF e UGT, comu­ní­can­nos que non que­ren man­ter a uni­da­de sin­di­cal coa CIG, que se des­dín do acor­da­do entre todas as orga­ni­za­ción e que eles van seguir co seu calendario.

Ante esta situa­ción como CIG lles trans­mi­ti­mos que ante todo e entre per­soas adul­tas hai que ter un míni­mo de decen­cia e de ver­go­ña. Se a súa inten­ción e non pac­tar un calen­da­rio coa CIG, podía­no­lo dicir antes.

A valo­ra­ción que face­mos dis­to é:

A CIG nes­te momen­to é una orga­ni­za­ción sin­di­cal inco­mo­da para CCOO, UGT e CSIF. xa que o úni­co que pre­ten­den é dar una ima­xe cara as/​os traballadoras/​es de que van a con­vo­car mobi­li­za­cións para parar as medi­das do goberno, men­tres os seu diri­xen­tes pac­tan en Madrid co goberno as devan­di­tas medi­das. Lamen­ta­mos que non esti­ve­ran dis­pos­tos a acep­tar a uni­da­de sin­di­cal para para­li­zar as medi­das do goberno e enca­mi­ñar as mobi­li­za­cións cara a unha con­vo­ca­to­ria dunha fol­ga xeral exten­si­va a todos os sec­to­res, dado o carác­ter regre­si­vo e anti­so­cial e non limi­tar­se uni­ca­men­te á área pública.

Como poden xus­tifi­car CCOO e UGT a con­ti­nua­ción da mesa de «Diá­lo­go Social» men­tres a cla­se tra­ba­lla­do­ra está a reci­bir recor­tes gra­ví­si­mos e está anun­cian­do unha refor­ma labor­la que pro­vo­ca bara­tar o des­pe­di­men­to, flexi­bi­li­zar e pre­ca­ri­zar aín­da máis o mer­ca­do laboral?

Non abon­da, polo tan­to, a non ser que exclu­si­va­men­te se pre­ten­da cubrir o expe­dien­te­te, fixar só un día de fol­ga e non ter en pers­pec­ti­va a con­vo­ca­to­ria dunha fol­ga xeral, única
manei­ra de frear as polí­ti­cas neo­li­be­rais deseña­das polo goberno Zapa­te­ro para que os traballadores/​as pague­mos unha cri­se que non ori­xi­na­mos e cuxos cau­san­tes con­ti­núan acu­mu­lan­do rique­za e diri­xen a polí­ti­ca eco­nó­mi­ca dos esta­dos, é dicir, o capi­tal finan­ciei­ro espe­cu­la­ti­vo dun neo­li­be­ra­lis­mo extre­mo. Se non para­mos isto non só rebai­xa­rán os nosos sala­rios, des­apa­re­ce­rá o empre­go públi­co e os ser­vi­zo públi­cos con­ti­nua­rán dete­rrio­rán­do­se, senón que será o pre­lu­dio de recor­tes labo­rais a todos/​as traballadores/​as e de maio­res recor­tes sociais.

Nes­te momen­to as/​os traballadoras/​es públi­cos somos a moe­da de cam­bio de CCOO, UGT e CSIF para con­que­rir do goberno medi­das que non sabe­mos a que van a beneficiar.

A CIG segui­rá adian­te co seu calen­da­rio de mobi­li­za­cións, infor­man­do pun­tual­men­te a toas/​os das medi­das que pre­ten­de adop­tar o goberno, ase mes­mo infor­ma­re­mos do que acon­te­ce na Mesa Xeral da Fun­ción Públi­ca en Madrid, con­vo­ca­da para o día 20, para que todo o per­soal coa infor­ma­ción sufi­cien­te poi­da tomar as súas decisións.

Non te dei­xes enga­nar por quen una vez máis ante­pón os seu intere­se aos intere­se das traballadoras/​es. Que estra­ños intere­ses teñen para que a presenza
da CIG lles moles­te tanto.

Mobi­lí­za­te con­tra as medi­das anti­so­ciais e inxus­tas anun­cia­das polo goberno!

En defen­sa dos sala­rios, do empre­go e dos ser­vi­zos públicos

- Día 20 de maio ás 19 h, con­cen­tra­cións nas sete cidades:

- Con­cen­tra­ción dian­te da Dele­ga­ción do Goberno (A Coru­ña) o día que se deba­ta nas Cor­tes o decre­to lei.

- Día 2 de xuño, con­cen­tra­cións dian­te de dife­ren­tes cen­tros de traballo.

- Día 8 de xuño, fol­ga e mani­fes­ta­ción en toda a área pública

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *