[Fotos] Etxe­rat exi­ge poner freno a las atro­ci­da­des con­tra [email protected] [email protected]

Oiha­ne Oza­miz (miem­bro de Etxerat):

«Bue­nos días a todos y todas y muchas gra­cias por acu­dir una vez más a nues­tra convocatoria.

Las últi­mas sema­nas están depa­ran­do un sin fin de con­cul­ca­cio­nes de los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos, así como de sus fami­lia­res, ami­gos y ami­gas. Agre­sio­nes como las sufri­das por Ser­gio Polo, Die­go Ugar­te en dos oca­sio­nes y has­ta que­dar incons­cien­te, Unai Bil­bao y Arkaitz Bellón son una bue­na mues­tra de ello. Pero no la úni­ca. La san­tur­tzia­rra Oiha­na Gar­men­dia estu­vo a pun­to de falle­cer por un incen­dio en Fleury. La pre­sa polí­ti­ca aler­tó de la situa­ción, gri­tó, gol­peó la puer­ta has­ta lesio­nar­se, pero los car­ce­le­ros tar­da­ron en sacar­la de allí por­que esta­ban vien­do un partido.

Toda­vía exis­ten pri­sio­nes en las que se pre­ten­de apli­car el cacheo humi­llan­te antes de entrar en un vis a vis. Alme­ría, Cur­tis, Jaén, Cáce­res o Mála­ga son pri­sio­nes don­de pre­sos, pre­sas, fami­lia­res, ami­gos y ami­gas lle­van ya casi ocho meses sin vis a vis. Dece­nas, cen­te­na­res de vises per­di­dos, miles de kiló­me­tros reco­rri­dos, un ries­go infi­ni­to en cada cur­va y mul­ti­tud de abra­zos y besos roba­dos. Los fami­lia­res, enci­ma, esta­mos sien­do san­cio­na­dos con has­ta nue­ves meses sin nin­gún tipo de visi­ta en caso de alzar la voz ante seme­jan­tes injusticias.

El mes de mayo nos está arro­jan­do una media de tras­la­dos muy supe­rior a la media. Con­ti­núan con el labo­ra­to­rio repre­si­vo. Nue­vas medi­das. Ais­la­mien­to, sole­dad, chan­ta­je y per­se­cu­ción. Per­se­cu­ción que tam­bién se extien­de a los ihes­la­ris polí­ti­cos. Es el caso de los cua­tro jóve­nes recien­te­men­te dete­ni­dos en Ipar Eus­kal Herria, don­de rea­li­za­ban una vida y acti­vi­dad com­ple­ta­men­te pública.

Ya bas­ta. Están jugan­do con la vida y los dere­chos de las y los pre­sos polí­ti­cos vas­cos. Están en una rule­ta rusa cons­tan­te. Les pegan, les aís­lan y les ponen al bor­de de la muer­te. Con la dis­per­sión, con la Cade­na Per­pe­tua, con la no libe­ra­ción de los y las que tie­nen enfer­me­da­des gra­ves e incu­ra­bles, con las pali­zas y veja­cio­nes, con la des­aten­ción o con el inten­to de des­tro­zar­les como per­so­nas y mili­tan­tes polí­ti­cos. A los fami­lia­res, ami­gos y ami­gas nos uti­li­zan como una pie­za más a gol­pear en su cons­tan­te chantaje.

Es hora de decir bas­ta. Hay que poner freno a seme­jan­tes atro­ci­da­des. Es hora de que aque­llos y aque­llas que se lle­nan la boca hablan­do de dere­chos huma­nos, de res­pe­to y demás pala­bras boni­tas alcen su voz ante lo que está ocu­rrien­do en las pri­sio­nes del Esta­do espa­ñol. Nues­tra pacien­cia tie­ne un lími­te y cree­mos que es nece­sa­rio dar pasos reales, con­cre­tos, visi­bles y con­tun­den­tes para res­pe­tar los dere­chos de los y las pre­sas polí­ti­cas vas­cas y así Eus­kal Herria ten­ga un futu­ro mejor para todos y todas.»

Gara​.net:

Mai­der ALUSTIZA
Jon Enpa­ran­tza­ren emaztea

«Jon Aran­jue­zen dago iso­la­men­duan. Ez du inor ikus­ten eta 24 orduak baka­rrik ema­ten ditu. Hiru ordu baka­rrik ate­ratzen dute patio­ra. Hila­be­te egon da dei­rik egin gabe, tele­fono deiak uka­tu­ta izan ditue­la­ko eta orain aurrez aurre­koe­kin ara­zoak ditu­gu. Bost seme-ala­ba ditu­gu eta ez digu­te uzten ume guz­tiak sar­tzen bis bate­ra. Horrek supo­satzen du hila­be­tean behin baka­rrik denez aurrez aurre­koa, umeek bi hilean behin ikus­ten dute­la beren aita. Nahiz eta fami­lia uga­ria denean denak sar­tze­ko auke­ra iza­ten den, uka­tu egin digu­te. Gai­ne­ra orain ekai­ne­ko bis‑a ken­du egin digu­te, uztai­le­koa hil hasie­ran izan­go denez, oso ger­tu geratzen dire­la argu­dia­tu­ta. Beraz, bi hila­be­te ez, hiru hila­be­te egon­go dira umeak aita iku­si gabe. Hori gutxi bada, lehe­nen­go aurrez aurre­koan ziur­ta­tu zigu­ten bost seme-ala­bak bate­ra sar­tu ahal izan­go zire­la. Bai­na hara iris­te­ra­koan azal­pe­nik eman gabe bisik gabe gera­tu­ko gine­la esan zigu­ten. Izu­ga­rriz­ko ezta­bai­da edu­ki ondo­ren esan zigu­ten hiru sar zitez­kee­la eta bi kan­poan uztea era­ba­ki behar izan genuen. Min gehien ema­ten due­na­re­kin estutzen ari dira, aita­ren dis­per­tsioa eta iso­la­men­dua umeak ordain­tzen ari dira».

Neka­ne BASAURI
Jose­ba Arre­gi­ren emaztea

«Une hone­tan Jaen­go eus­kal pre­soak gose gre­ba muga­ga­bean dau­de. Aza­roan katxeo­ekin hasi eta aste­be­te­ra pre­soek era­ba­ki zuten katxeoak zeu­den bitar­tean aurrez aurre­koei uko egi­tea. Hain­bat hila­be­tez egon ginen horre­la, azal­tzen gine- nean sala­ke­ta jarriz espetxean eta Jae­nen. Urta­rri­la­ren 2an ordea, pre­so baten emaz­tea ez zuten katxea­tu eta barru­ra sar­tu zen. Hor­tik aurre­ra ez bazi­gu­ten katxeatzen, pro­ba egi­ten genuen barru­koak ate­ratze­ko. Otsai­le­ko plan­to oro­ko­rrak zire­la-eta, eska­tu genuen zuzen­da­ria­re­kin hitz egi­tea hau­rrak ez katxeatze­ko. Hasie­ran beraie­kin sar­tu behar zen nagu­sia katxea­tu behar zute­la esa­ten zuten, bai­na azke­nean lor­tu zuten ama ate­raino sar­tu eta umeek aita ikus­tea. Hila­be­te haue­tan aurrez aurre­koe­ta­tik bost edo sei­tik bat baka­rrik sar­tzen zen. Ez da izan alea­to­rio edo rota­to­rioa. Jaen­go pre­soak azken zaz­pi urteak iso­la­men­du modu­lue­tan bizi izan dira. Api­ri­lean berriz, denak ate­ra dituz­te iso­la­men­du­tik eta modu­lue­tan saka­ba­na­tu dituz­te. Une hone­tan ez dute elkar ikus­ten, batzuk baka­rrik dau­de eta bes­te batzuk bina­ka. Urte guz­ti haue­tan pix­ka­na­ka esku­bi­de pila bat ken­tzen joan dira eta bizi bal­din­tzak murriz­ten. Bi ira­kur­gai baka­rrik dituz­te, arro­pak edo opa­riak jasotze­ko ere murriz­ke­tak izan dituz­te. Guz­ti honen­ga­tik eta iku­si­ta aurrez aurre­koe­kin egi­ten ari dire­na gose gre­ba muga­ga­bea ezar­tzea era­ba­ki dute. Egoe­ra kru­de­la da, bai­na gar­bi dau­ka­gu, zer­bait lor­tze­ko denak elkar­tu eta lor­tu egin behar dugu­la, inon­dik ez zai­gu­la­ko eto­rri­ko. Gose gre­ba­ri ekin zio­te­nean baze­ki­ten zigo­rrak jaso­ko zituz­te­la eta auto­ma­ti­ko­ki lau-bost egu­ne­ra bes­te kar­tze­la batzue­ta­ra era­man zituz­ten lau pre­so. Sala­tu behar da beraien bahi­ke­ta, kru­de­la bai­ta fami­lien­tza­ko ez jaki­tea zure seni­dea non dagoen 15 egunetan».

Jaio­ne GARMENDIA
Oiha­na Gar­men­dia­ren ahizpa

«Publi­ko­ki sala­tu nahi dut Oiha­na­ri eman­da­ko tra­tu irain­ga­rria. 45 minu­tu tar­da­tu zituz­ten kez bete­ta­ko zie­ga bate­tik ate­ratzen eta gero bi ordu itxa­ron behar izan zuen ospi­ta­le­ra era­ma­te­ko, nahiz eta ke into­xi­ka­zio bat jasan. Une hone­tan Fleuryn dau­den eus­kal pre­so guz­tiak zigor­tu­ta dau­de mitard-etan. Horie­ta­ko bi, elkar­ta­su­na adie­ra­zi zien pre­so komun bat mitard-era bida­li dute­la­ko sar­tu dira. Borro­ka­re­kin jarraitze­ko asmoa dau­ka­te ger­ta­tu­ta­koa espetxea­ren ardu­ra bai­ta. Sua era­gin zuen nes­kak psi­kia­tri­ko batean egon behar­ko zuen eta zie­ga ber­di­ne­ra itzu­li dute. Kar­tze­la­ko ardu­ra­du­nek pro­to­ko­loa­ren ara­be­ra joka­tu dute­la esa­ten dute, bai­na ara­zoa da 38 per­tso­na­ren bizitza­re­kin joka­tu dute­la eta berri­ro ger­ta­tu lite­kee­la. Gai­ne­ra, bisi­tak ere murriz­ten ari dira, lehen zaz­pi geni­tuen eta orain sei bakarrik».

Marian MORALES
Ger­man Uri­za­rren emaztea

«Api­ri­la­ren 20an aurrez aurre­koa izan nuen nire sena­rra­re­kin Alge­ci­ra­sen. 45 minu­tu­ko bisi­ta buka­tu ondo­ren, bes­te seni­de batzuk agur­tu nituen kar­tze­la­tik irte­ten nin­doa­la. Igan­dean Ger­ma­ne­kin hitz egin nuen tele­fo­no­tik ara­zo­rik gabe, bai­na aste­le­he­nean bera­re­kin dagoen bes­te pre­so baten emaz­teak esan zidan ez zegoe­la eta ez zekie­la zer­ga­tik. Kar­tze­la­ra dei­tu nuen eta segur­ta­sun neu­rrien­ga­tik ezin zida­te­la ezer esan eran­tzun zida­ten. Hurren­go egu­nean Ger­ma­nek dei­tu zidan esa­nez iso­la­men­duan sar­tu dute­la eta hiru hila­be­te­ko zigo­rra jarri dida­te­la bera iku­si gabe eta komu­ni­ka­zio­rik izan gabe, katxeoak gra­ba­tu omen ditu­da­la­ko. Gezu­rra da eta larrie­na da zigo­rrak jar­tze­ko edo­zein gau­za asma­tu dezaketela».

Ana MARTIN
Julen Larri­na­ga­ren ama

«Urrian kar­tze­la­tu zute­ne­tik ez dugu aurrez aurre­ko­rik izan katxeoak dire­la-eta. Bere nes­ka­la­gu­nak baka­rrik iku­si du behin. Ilo­bak ikus­te­ko ere ara­zoak jarri zituz­ten, bai­me­na eman ondo­ren azke­nean ez baitzie­ten sar­tzen utzi, bere semeak ez zire­la argudiatuta».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *