Al-Nak­ba egu­na, maiatza­rean 15ean. Pales­ti­na­ri elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko para­da.- Askapena

62 urte bete­ko dira dato­rren maiatza­ren 15ean Israel­go esta­tua sor­tu zene­tik, pales­ti­na­rrek “Hoda­men­dia” izen­da­tu zuten egu­na. Urte­ro beza­la Pales­ti­na­re­kin elkar­ta­su­na lan­tzen dugun era­gi­leok mobi­li­za­zio eta eki­men anitz anto­la­tu ditu­gu Eus­kal Herri osoan zehar. Horre­taz gain, argaz­ki bil­du­ma egi­te­ra goaz, herriz herri edo­ta leku esan­gu­ratsue­tan gon­bi­datzen zai­tuz­te­gu ikur pales­ti­na­rre­kin argaz­kiak ate­ra eta guri bidal­tze­ra ([email protected]​askapena.​org hel­bi­de­ra), horre­la guz­tion artean elkar­ta­sun argaz­ki bil­du­ma osa dezagun.

1948ko maiatza­ren 15ean Israel­go Esta­tua sor­tu zenean, pales­ti­na­rren­tza­ko Nak­ba (Hon­da­men­dia) izan zen. Baz­ter­ke­rian oina­rritzen sio­nis­moa ideo­lo­gia izan zen sor­tu berria zen Israel­go Esta­tua­ren ezau­ga­rri nagu­sia. Soi­lik judu­ta­rren­tzat izan­go zen Esta­tu bat sor­tu nahi zuten, bes­te guz­tiei oina­rriz­ko esku­bi­deak uka­tuz. Eta inda­rrez ekin zio­ten hel­bu­ru horri. Deir Ias­sin herrian israel­da­rrek egin zuten sarras­kia pales­ti­na­rrek euren etxeak uzte­ko izua zabal­tzea zuen helburu.Horren ondo­rioz, mila­ka pales­ti­nar erre­fu­xia­tu bila­ka­tu zen, euren etxeak utzi ondo­ren Gaza eta Zis­jor­da­nian ez ezik ingu­ru­ko herrial­dee­tan ere. Egun ia lau mili­oi dira erre­fu­xia­tu pales­ti­na­rrak, 1948an euren etxeak utzi behar izan zute­nen oinordekoak.

Erre­fu­xia­tuen afe­ra kon­pon­tzea Pales­ti­nak bizi duen gataz­ka gain­ditze­ko ezin­bes­te­koa da. Hori da hain zuzen ere Israe­li boi­kot nazioar­te­ko eki­me­nak egi­ten duen alda­rri­ka­pe­ne­ta­ko bat, erre­fu­xia­tuak euren etxee­ta­ra etor­tze­ko esku­bi­dea gauzatzea.

Hegoa­fri­kak urte­tan pai­ra­tu zuen apartheid sis­te­ma­re­kin amaitze­ko borro­kan nazioar­te­ko boi­ko­tak era­gin haun­dia izan zuen, eta ildo horre­ta­tik abia­tu­ta Pales­ti­na­ko era­gi­le uga­rik Israe­li boi­ko­ta egi­te­ko deial­dia egin zuten.

Orohar, Israe­lek pales­ti­na­rren esku­bi­deak erres­pe­tatzen ez dituen bitar­tean Esta­tu adie­raz­pe­nik ez onar­tzea da boi­ko­ta­ren egi­tas­moa. Eus­kal Herrian ere Aska­pe­nak eta era­gi­le uga­rik bat egi­ten dugu boi­ko­ta­re­kin eta ez dugu Esta­tu sio­nis­ta­ren adie­raz­pe­nik gure artean onartuko.

Hone­kin bate­ra, Pales­ti­na­ko eta Eus­kal Herri­ko kul­tur, kul­tur, hez­kuntz eta kirol era­gi­leen arte­ko harre­ma­nak, elka­re­za­gutza eta elkar­ta­su­na bul­tzatze­ko kon­pro­mi­soa har­tzen dugu.
Ildo hone­tan, Aska­pe­nak dial­dia egi­ten du Eus­kal Herrian zehar Nak­ba gogo­ratze­ko anto­la­tu diren eki­me­ne­tan par­te hartzeko.

Gora Pales­ti­na!

Gora herrion arte­ko elkartasuna!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *