Mani­fes­to home­na­gem a Mon­cho Reboi­ras- Dia­rio Liberdade

0
100510_moncho Comis­som 35 Ani­ver­sá­rio – Na madru­ga­da do 12 de agos­to de 1975 a poli­cía fran­quis­ta aba­te a tiros a Xosé Ramón Reboi­ras Noia en Ferrol. Tiña 25 anos e era mem­bro da direc­ción nacio­nal da Unión do Pobo Gale­go (UPG).

A súa mor­te foi a expre­sión máis crúa da repre­sión sobre esta orga­ni­za­ción polí­ti­ca que naque­les día pade­ceu innú­me­ras deten­cións, enca­dea­men­to, tor­tu­ra e exi­lio de gran par­te dos seus e das súas militantes.

Fran­co morría tres meses des­pois e a dita­du­ra daba paso a un acor­do entre os seus her­dei­ros cunha opo­si­ción posi­bi­lis­ta que, sen res­pec­tar as rei­vin­di­ca­cións popu­la­res, puña en mar­cha a Tran­si­ción cara unha demo­cra­cia con­di­cio­na­da que obviou a nece­sa­ria rup­tu­ra e homo­lo-gación con outros paí­ses euro­peos da nosa con­tor­na. Unha Cons­ti­tu­ción de com­pro­mi­so foi a peza angu­lar des­ta ope­ra­ción que se alon­gou nun pac­to táci­to para aga­char o xeno­ci­dio que seguiu ao gol­pe de esta­do mili­tar con­tra a Repú­bli­ca mai­los asa­si­na­tos selec­ti­vos pos­te­rio­res de per­soas que defen­de­ron a liber­da­de do seu pobo. Mon­cho Reboi­ras foi unha delas.

Tive­ron que pasar máis de trin­ta anos para que, cun goberno do PSOE, se pro­mul­ga­se a Lei 522007, coñe­ci­da como Lei da Memo­ria His­tó­ri­ca. Coa súa apli­ca­ción agro­ma­ba a posi­bi­li­da­de de con­fron­tar na prác­ti­ca o tal pac­to de silen­cio e de des­en­vol­ver un pro­ce­so de repa­ra­ción moral das e dos que foron per­se­gui­dos e masa­cra­dos no trans­cur­so da loi­ta pola demo­cra­cia. Porén, unha cal­cu­la­da desidia ins­ti­tu­cio­nal e as pro­pias eivas da Lei, levá­ba­na a esmo­re­cer de non ser por un for­te move­men­to aso­cia­ti­vo a prol da Memo­ria His­tó­ri­ca que ali­cer­zou a súa aplicación.


Quen somos

Comi­sión 35 aniversario:

No pasa­do ano 2009, o Minis­te­rio de Xus­ti­za reco­ñe­ceu ofi­cial­men­te a Mon­cho Reboi­ras como víti­ma da dita­du­ra e que sufriu per­se­cu­ción e vio­len­cia ate lle daren mor­te e outor­gou­lle un reco­ñe­ce­men­to per­soal que supón a súa reha­bi­li­ta­ción institucional.

Ami­gos, fami­lia­res e com­pa­ñei­ros, des­de unha opción non par­ti­da­ria e non excluín­te, deci­di­mos cons­ti­tuír a Comi­sión Mon­cho Reboi­ras 35 ani­ver­sa­rio, para levar adian­te os actos da HOMENAXE POPULAR que se cele­bra­rá o pró­xi­mo 12 de Agos­to en Imo, que inclui­rá a colo­ca­ción dunha pla­ca home­na­xe do escul­tor Acis­clo Man­zano na súa tum­ba, e dis­tin­tas mos­tras de soli­da­rie­da­de bai­xo o lema «Mon­cho patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben».


Infor­maçom sobre o assun­to publi­ca­da por Vieiros

«Mon­cho Reboi­ras, patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben» 

Unha comi­sión «non par­ti­da­ria e non excluin­te» pre­pa­ra unha home­na­xe popu­lar que se cele­bra­rá en Imo (Dodro) o vin­dei­ro mes de agosto.

O 12 de agos­to cum­pri­ran­se 35 anos da mor­te dun dos sím­bo­los do nacio­na­lis­mo de esquer­das, que morreu en Ferrol polos bala­zos da poli­cía fran­quis­ta. De cara a esa data, vén de cons­ti­tuir­se unha comi­sión que pre­pa­ra­rá unha home­na­xe que terá lugar ese mes­mo día no cemi­te­rio parro­quial de Imo (Dodro). A ini­cia­ti­va que par­te dun gru­po de ami­gos, fami­lia­res (entre eles seu irmán Manuel Reboi­ras) e com­pa­ñei­ros ten pre­vis­to colo­car na tum­ba de Mon­cho Reboi­ras unha pla­ca home­na­xe do reco­ñe­ci­do escul­tor Acis­clo Manzano.

A comi­sión, que se pre­sen­ta como «non par­ti­da­ria e non excluín­te», ela­bo­rou un mani­fes­to que con­clúe ase­gu­ran­do o seguin­te: «Coa súa reha­bi­li­ta­ción ins­ti­tu­cio­nal, Mon­cho Reboi­ras xa é patri­mo­nio de todos os gale­gos e gale­gas de ben. En Gali­za cum­pri­ra­se a von­ta­de dos már­ti­res, dei­xou­nos dito Cas­te­lao e as súas ver­bas reflíc­ten­se ares­to­ra no lega­do de Mon­cho Reboi­ras por unha Gali­za de seu, demo­crá­ti­ca e popu­lar. Que a súa lem­bran­za pule cada día des­ta are­la en nós.»

O vin­dei­ro xoves (Gale­ría Sar­ga­de­los de Vigo, ás 12.30 horas) vai­se pre­sen­tar a cam­pa­ña nunha con­fe­ren­cia de pren­sa na que inter­vi­rán Mar­ga­ri­ta Ledo Andión, Xosé Luís Mén­dez Ferrín, Ramón Muñíz, Cami­lo Noguei­ra, Xosé María Bra­ñas, Xosé Gon­zá­lez Mar­tí­nez e Manuel Reboi­ras. Esa mes­ma xor­na­da, ás 20 horas, na Biblio­te­ca Públi­ca Cen­tral de Vigo cele­bra­ra­se tamén un acto de adhe­sión ao “Mani­fes­to 35 aniversario”.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *