Movi­li­za­cio­nes en favor al dere­cho a estu­diar de [email protected] [email protected] polí[email protected] [email protected]

En el UPNA de Leioa y en la escue­la de inge­nie­ria de Bil­bao se rea­li­za­rán movi­li­za­cio­nes en favor a estu­diar de los y las pre­sas polí­ti­cas vascas.

Movi­li­za­cio­nes:

- UPNA/​NUP: a las 11:30.
– Cam­pus de Leioa: a las 11.30 en la cafeteria.
– Escue­la de inge­nie­ria de Bil­bao (San Mames): a las 14.00, en la entre­da del edi­fi­cio «G».

Lec­tu­ra de las movi­li­ca­cio­nes (eus­ka­ra):
Aben­dua­ren 16an Leioa­ko cam­pu­sean eskai­ni­ta­ko pren­tsau­rre­koan sala­tu genue­nez, eus­kal pre­so poli­ti­koek ikas­te­ko esku­bi­dea urra­tu­ta dute. Espai­niar espetxee­tan dau­den eus­kal pre­soek debe­ka­tu­ta dau­ka­te UPV/​EHUn edo UPNA/​NUPen ikas­tea, ikas­ke­tak UNE­Den bidez eta gaz­te­la­niaz burutze­ra behar­tzen dituz­te­la­rik. Fran­tziar kar­tze­le­tan dau­den eus­kal pre­so poli­ti­koen kasuan, orain arte UPV/​EHUn ikas­te­ko auke­ra bazu­ten, ikas­tur­te hone­ta­tik aurre­ra ezi­nez­koa izan­go zaie ikas­ke­te­kin jarraitzea.

Uni­ber­tsi­ta­te-ere­mu­ko 600 ikas­le, 160 ira­kas­le, 20 lan­gi­le (AZP) eta 12 era­gi­le­ren babe­sa jaso zuen adie­raz­pen har­tan, UPV/​EHUko Errek­to­rea den Iña­ki Goi­ri­ze­laia­ri eskatzen genion Espetxee­ta­ko Zuzen­da­ritza­re­kin har­tu-ema­nak iza­ten saiatze­ko, 2005eko urria­ren 28an UPV/​EHUko Gober­nu Kon­tsei­luak aho batez ados­tu­ta­ko Pro­to­ko­loa oina­rri har­tu­ta, pre­soek UPV/​EHUn ikas­tea ahal­bi­de­tu­ko zuen akor­dioa gau­zatze­ko hel­bu­rua­ri helduz.

Honen hari­ra, urta­rri­lean UPV/​EHUko Gizar­te Kon­tsei­luak pre­soek uni­ber­tsi­ta­tean ikas­te­ko esku­bi­dea­ren alde­ko adie­raz­pe­na onar­tu zuen eta jakin bada­ki­gu ere Iña­ki Goi­ri­ze­laia saia­tu izan dela Espetxee­ta­ko Zuzen­da­ritza­re­kin harre­ma­ne­tan jar­tzen isil­ta­su­na eran­tzun gisa jasoz.

Egoe­ra honen aurrean, uni­ber­tsi­ta­te-ere­mu­ko ikas­le, ira­kas­le, lan­gi­le eta era­gi­leok Eus­kal Auto­no­mia Erki­de­go­ko eta Nafa­rroa­ko Foru Erki­de­go­ko hez­kun­tza ardu­ra­dun nagu­si diren Isa­bel Celaá Dié­guez eta Alber­to Cata­lán Higue­ras Hez­kun­tza Sail­bu­ruei eskatzen die­gu Espetxee­ta­ko Zuzen­da­ritza­re­kin beha­rrez­ko harre­ma­nak iza­te­ko aha­le­gin guz­tiak egin ditza­te­la pre­soek nahi duten uni­ber­tsi­ta­tean eus­ka­raz ikas­tea ahal­bi­de­tu­ko duen hitzar­me­na sinatze­ko hel­bu­rua gau­za dadin.

IKASTEKO ESKUBIDEAREN JABE, EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *