La CUP veu posi­tius els resul­tats de les con­sul­tes i emplaça als par­tits cata­lans a prendre’n nota

La Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar feli­ci­ta a tots els ciu­ta­dans que han par­ti­ci­pat avui a les con­sul­tes així com als milers de volun­ta­ris i volun­tà­ries que han fet pos­si­ble la orga­nitza­ció de les con­sul­tes a 291 muni­ci­pis cata­lans de 34 comar­ques diferents.

La CUP fa una valo­ra­ció posi­ti­va dels resul­tats de la con­sul­ta per la inde­pen­dèn­cia i creu que posen sobre la tau­la, més que mai, el dret a l’autodeterminació de la nació catalana.

Marc Sallas, por­ta­veu nacio­nal de la CUP expli­ca que “els resul­tats i la fei­na feta per les con­sul­tes fins al dia d’avui ja cons­ta­ten, per una ban­da, que l’independentisme i el movi­ment pel dret a deci­dir són els movi­ment civi­co polí­tics més impor­tants al nos­tre país d’aquest segle, i per l’altre, la via auto­no­mis­ta ha entrat defi­ni­ti­va­ment en un atzu­cac”. Sallas afe­geix tam­bé que “els par­tits polí­tics del nos­tre país han de pren­dre bona nota de les con­sul­tes, si més no, la CUP si que ho farem. Empla­cem a tots els par­tits a tre­ba­llar serio­sa­ment pel dret a l’autodeterminació i a dei­xar de ser eter­na­ment ambi­gus”. Final­ment, Sallas, ha des­ta­cat que és hora de triar entre «demo­crà­cia o Espanya».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *