Egun­ka­ria libre! Auzi­te­gi Nazio­na­la kon­de­na­tu­ta! – Pello Uri­zar, EA-ko Idaz­ka­ri Nagusia

Egun­ka­ria auzi­ko epaiak fun­tsean Auzi­te­gi Nazio­na­la bera kon­de­na­tu du, urteo­tan behin eta berriz egin­da­ko bide­ga­be­ke­riak age­rian utzi ditue­la­ko. Abso­lu­zioen garran­tzia inolaz ere gutxietsi gabe, hor datza era­ba­kia­ren garrantzia
Joan Mari Torreal­dai, Xabier Olea­ga, Martxe­lo Ota­men­di, Iña­ki Uria eta Txe­ma Auz­men­di absol­bitzea era­ba­ki berri du Auzi­te­gi Nazio­na­lak, hasie­ra-hasie­ra­tik, “Eus­kal­du­non Egun­ka­ria” itxi zuen egun mada­ri­ka­tu har­ta­tik, zori­gaiz­to­ko 2003ko otsai­la­ren 20 har­ta­tik, seku­la­ko bide­ga­be­ke­ria zena zaz­pi urte amai­ga­bez luza­tu ondo­ren. Latza eta garratza izan da, oso bere­zi­ki auzi­pe­tuen­tzat, eta zaz­pi urte haue­tan pila­tu­ta­ko sufri­men­dua ez da inolaz ere epaia­ren hitzen eta lerroen artean urtu. Espai­niar Esta­tuak egin­da­ko kal­tea han­die­gia izan da; bene­ta­ko ordai­na, beraz, ezinezkoa.
Javier Gomez Ber­mu­dez, Manue­la Fer­nan­dez eta Ramon Saez Auzi­te­gi Nazio­na­le­ko magis­tra­tuek bost auzi­pe­tuen­tza­ko abso­lu­zioa era­ba­ki dute, inoiz ez dute­la­ko ETA­re­kin inola­ko harre­ma­nik izan eta “Eus­kal­du­non Egun­ka­ria” ixte­ko arra­zoi­rik ez zegoe­la­ko. Hori­xe da, hain zuzen ere, epaia­ren alde prak­ti­koa, eus­kal herri­tar gehie­nok irri­kan espe­ro genue­na, Jus­ti­zia kome­ni­ga­rri­ta­sun poli­ti­koen ara­be­ra era­bil­tzen den zer­bait baino dezen­te gehia­go dela uste dugu­nok behintzat.
Egun­ka­ria auzi­ko epaiak, ordea, bes­te alde bat ere badu, izu­ga­rri garran­tzitsua bai­ta ere, eta hori da nik nabar­men­du nahi duda­na, sen­ten­tziak fun­tsean Auzi­te­gi Nazio­na­la eta espai­niar Esta­tu­ko Jus­ti­zia bera kon­de­na­tu ditue­la­ko. Izan ere, epai­mahaiak Auzi­te­gi Nazio­na­lean ohi­koak izan diren, eta diren, pro­ze­du­rak eta jar­due­rak zalan­tzan jarri eta kri­ti­ka­tu ditu legea­ren aur­ka­koak dire­la­ko, aspal­di­da­nik eus­kal herri­tar asko eta asko zigor­tze­ko eta kar­tze­la­ra bidal­tze­ko balio izan duten pro­ze­du­rak, ale­gia. Eus­kal Herrian ez da berria tor­tu­ra sala­ke­tak ez iker­tzea; edo kaze­ta bat (Egin) behin-behi­nean edo kau­te­laz ixtea, legeak horre­ta­ra­ko auke­ra­rik ez eman arren; edo aztar­na baino ez dena fro­ga­tutzat ema­tea; edo lehe­nik eta behin aku­sa­zioa­ren tesia ezar­tzea eta horren ostean zan­tzu bila has­tea; edo, azke­nik, aku­sa­zioa sos­ten­gatzen duten guar­dia zibi­lak epai­ke­tan peri­tu gisa ere aritzea.
Orain­goan Gomez Ber­mu­de­zek, Fer­nan­de­zek eta Sae­zek sala­tu duten hori guz­tia ez da berria Eus­kal Herrian; ez gai­tu ez uste­ka­bean harra­pa­tu, Auzi­te­gi Nazio­na­lean hori egu­ne­ro­ko ogia dugu­la­ko, ohi­ko pro­ze­du­ra eus­kal gataz­ka poli­ti­koa jokoan sar­tzen denean (edo, hobe esan­da, sar­tzen dute­nean), orduan beti begiak itxi­ta iru­di­ka­tu ohi den Jus­ti­ziak objek­ti­bo­ta­su­na alde bate­ra utzi eta alder­di­ke­riaz jokatzen bai­tu, bai Auzi­te­gi Nazio­na­lean, bai Gore­nean, bai Konstituzionalean.
Beraz, Egun­ka­ria auzi­ko epaiak fun­tsean Auzi­te­gi Nazio­na­la bera kon­de­na­tu du, urteo­tan behin eta berriz egin­da­ko bide­ga­be­ke­riak age­rian utzi ditue­la­ko. Abso­lu­zioen garran­tzia inolaz ere gutxietsi gabe, hor datza era­ba­kia­ren garran­tzia, Auzi­te­gi Nazio­na­la­ri egin­da­ko kri­ti­ka zorrotzean, ale­gia, magis­tra­tuek orain esan­da­koak etor­ki­zu­na­ri begi­ra ondo­rioak izan behar­ko lituz­kee­la­ko eta hemen­dik aurre­ra mota horre­ta­ko jar­due­rek eta pro­ze­du­rek behin beti­ko des­ager­tu behar­ko luke­te­la­ko. Tama­lez, Eus­kal Herri­ko his­to­riak eder­ki ira­kas­ten digu ezin gai­tez­kee­la inozoak izan eta sen­ten­tziak eka­rri­ko dituen ondo­rioei buruz idaz­te­ra­koan bal­din­tzaz­ko aditz for­mak era­bi­li behar dira horre­ga­tik, epai honek, hain garran­tzitsua izan­da ere, ez ditue­la­ko gau­zak egun bate­tik bes­te­ra aldatuko.
Ez, Patxi Lopez lehen­da­ka­ria eta PSE bere alder­dia tema­tu arren, hau ez da Zuzen­bi­de Esta­tua­ren garai­pe­na izan, epaiak ez du fro­ga­tu espai­niar Esta­tuan Jus­ti­ziak fun­tzio­natzen due­la, kon­tra­koa bai­zik; haren gabe­ziak eta hutsu­neak aza­la­ra­zi ditu, orain, horiek esta­li nahian edo, Lopez abso­lu­zioe­kin poza­ren pozez ager­tzen saiatzen ari bada ere. Bide batez, non zegoen bera due­la zaz­pi urte Del Olmo epai­leak “Eus­kal­du­non Egun­ka­ria” ixte­ko agin­dua eman zue­nean? Txa­lotzen, bide­ga­be­ke­ria jus­ti­fi­katzen. Lehen­da­ka­ri, heme­ro­te­ka­ri ezin e

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *