El sin­di­ca­to LAB lla­ma a su mili­tan­cia a par­ti­ci­par en la mar­cha nacio­nal para parar el TAV que se cele­bra­rá entre Ara­maio y Arra­sa­te – LAB

25 de abril a las 9.30 horas en el polí­gono Mar­ku­le­te de Arrasate

01

Noti­cia com­ple­ta en euskara

LAB sin­di­ka­tuak dei egi­ten dio bere mili­tan­tzia­ri igan­de hone­tan Ara­maio eta Arra­sa­te bitar­tean buru­tu­ko den men­di martxa nazio­na­lean par­te har dezan

Abia­du­ra Han­di­ko Tre­na­ren aur­ka­ko hain­bat sin­di­ka­tu, alder­di, herri mugi­men­du eta bana­ko bil­tzen dituen AHT­gel­di­tu! ELKAR­LA­NAk igan­de hone­ta­ra­ko, api­ri­lak 25 Ara­maio eta Arra­sa­te artean deitzen duen men­di martxa nazio­na­la­re­kin bat egi­ten du LAB sindikatuak.

Lurra herrien etor­ki­zu­na, AHT­gel­di­tu! Lema­pean anto­la­tu den martxa hone­tan, Ara­maio eta Arra­sa­te­ko ingu­ru­nean obrek dagoe­ne­ko era­gin dituz­ten natu­ra­re­ki­ko kal­teei buruz infor­ma­tu­ko da, eta era zuzen batean iku­si ahal­ko ditu­gu kal­teok. Geu­re begio­kin iku­si ahal­ko dugun txi­ki­zioa, lan­gi­leon pol­tsi­koe­ta­tik lapur­tu­ta­ko dirua­re­kin aurre­ra era­man nahi duten alfe­rri­ka­ko makro­proiek­tu eli­tis­ta honen ezau­ga­rri ezko­rre­ta­ko bat baino ez da. Lan­gi­leok geu­rea dugun lurra eta ingu­ru­me­na defen­da­tu bes­te auke­ra­rik ez dugu, berau ere lapur­tu nahi digu­te­la­ko, lan­gi­leok etor­ki­zu­nik gabe utziz.

Igan­de goi­zean, beraz, hitzor­dua dugu Arra­sa­te­ko Mar­ku­le­te indus­trial­dean goi­ze­ko 09:30ean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *