Mani­fest del 25 d’a­bril de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta: Som Paï­sos Catalans

Aquest 25 d’Abril cele­brem la nos­tra dia­da nacio­nal, i milers de per­so­nes tor­nem a eixir al carrer per defen­sar la nos­tra iden­ti­tat, el nos­tre terri­to­ri, i el nos­tre poble i tam­bé per assen­ya­lar el camí d’estels que ens por­ta­rà cap a la lli­ber­tat. Cada 25 d’Abril demos­trem als nos­tres opres­sors que mal­grat els més de tres segles d’ocupació, mal­grat l’explotació a la qual sot­me­ten a la clas­se tre­ba­lla­do­ra, man­te­nim la nos­tra dig­ni­tat com a poble rebel.

Els Paï­sos Cata­lans som un poble en movi­ment. Unit per una llen­gua tan arre­la­da a aques­ta terra que ha sobre­vis­cut durant segles a l’intent d’extermini dels pode­ro­sos estats espan­yol i fran­cès. La llen­gua cata­la­na sal­va­da i sos­tin­gu­da arreu del terri­to­ri per aquells sec­tors socials que mai han venut al seu país: les clas­ses popu­lars. La metxa de la nos­tra cul­tu­ra con­ti­nua ence­sa i es mani­fes­ta arreu del terri­to­ri mit­ja­nçant la nos­tra músi­ca, els nos­tres cants, les nos­tres dan­ses, les nos­tres fes­tes popu­lars, les nos­tres tra­di­cions,… sobre­viu grà­cies a l’empenta de la nos­tra gent, en espe­cial del jovent. A prin­ci­pis d’enguany han tor­nat a cau­re sobre les tra­di­cions dels Paï­sos Cata­lans noves res­tric­cions, com ara l’anomenada direc­ti­va euro­pea del foc, la nos­tra cul­tu­ra amb el seu taran­nà mar­ca­da­ment des­obe­dient ha demos­trat his­tò­ri­ca­ment que, mal­grat els entre­bancs, sal­ta el fil­fe­rro ins­ti­tu­cio­nal, bur­la totes les prohi­bi­cions i per­viu a tra­vés del temps. 

Mal­grat que ens ho repe­tis­quen una, cent o mil vega­des, no som, no hem sigut mai, un poble mue­lle, pac­tis­ta, menin­fot. Els Paï­sos Cata­lans estan for­jats en el foc del com­bat i la nos­tra his­tò­ria està pla­ga­da d’episodis de rebel·lia i resis­tèn­cia, de revol­tes i llui­tes popu­lars. Ager­ma­nats, sega­dors, mau­lets, mique­lets, ludis­tes, vaguis­tes, inter­na­cio­na­lis­tes, femi­nis­tes, anar­co­sin­di­ca­lis­tes, comu­nis­tes, eco­lo­gis­tes, insum­bis­sos, oku­pes, inde­pen­den­tis­tes,… for­men part de la nos­tra memò­ria his­tò­ri­ca i del nos­tre pre­sent de lluita. 

Els Paï­sos Cata­lans som una nació. Però una nació no només està con­for­ma­da per les dife­rents mani­fes­ta­cions de la nos­tra llen­gua i cul­tu­ra. La nació la for­mem les per­so­nes, les rela­cions huma­nes i eco­nò­mi­ques que esta­blim entre nosaltres. 

L’enemic ho té clar, reco­neix la nos­tra sin­gu­la­ri­tat, i actua en con­se­qüèn­cia. En l’actual cri­si eco­nò­mi­ca el capi­ta­lis­me col­pe­ja espe­cial­ment la clas­se tre­ba­lla­do­ra dels Paï­sos Cata­lans impo­sant-nos un plus de pre­ca­rie­tat, que en espe­cial impac­ta entre les dones, les i els immi­grants, i les i els joves. A casa nos­tra, hi ha més d’1.600.000 per­so­nes atu­ra­des. L’atur del jovent supera el 42%. El fet que els Paï­sos Cata­lans con­cen­tren més del 40% dels ERO i tan­ca­ments d’empreses de tot l’estat espan­yol no és una casua­li­tat. Misè­ria i frus­tra­ció s’escampen arreu de les comar­ques i així, mit­ja­nçant els tan­ca­ments, la pre­ca­rie­tat i els aco­mia­da­ments, Espan­ya i Fra­nça pre­te­nen des­truir les nos­tres fonts de vida, empo­brir-nos per fer-nos més depen­dents,… en defi­ni­ti­va, el capi­ta­lis­me sal­vat­ge i l’opressió nacio­nal espan­yo­la i fran­ce­sa volen des­truir la notra terra, neu­tra­litzar-la, rele­gar-la al no-res. 

És moment, doncs, que les per­so­nes tre­ba­lla­do­res d’arreu dels Paï­sos Cata­lans pren­guem cons­cièn­cia del que som i de qui tenim enfront. Que el nos­tre poble cree xar­xes de llui­ta allà on l’opressió nacio­nal i social és pre­sent, i bas­tis­ca meca­nis­mes de com­bat que el por­ten, a poc a poc, a cons­ti­tuir-se en un agent social actiu i ver­te­bra­dor. Amb la Uni­tat Popu­lar, la siner­gia de totes les llui­tes a cada barri, poble i ciu­tat, els Paï­sos Cata­lans acon­se­gui­ran el seu alli­be­ra­ment nacio­nal i social. L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta té un paper cab­dal aques­ta cons­truc­ció del con­tra­po­der popu­lar a la nos­tra nació ja que apor­tem estra­tè­gia i tàc­ti­ca, tre­ba­llem sec­to­rial­ment en dife­rents àmbits, des del sin­di­ca­lis­me a la defen­sa de l’ensenyament públic, des de les orga­nitza­cions de joves a la defen­sa del patri­mo­ni, i dona­da la nos­tra implan­ta­ció arreu dels Paï­sos Cata­lans podem donar una pers­pec­ti­va terri­to­rial més ampla i ser­vir de con­nec­tor de lluites. 

La Uni­tat Popu­lar per la que tre­ba­llem ha de tin­dre com objec­tius mínims la terri­to­ria­li­tat, la defen­sa del dret a l’autodeterminació i la defen­sa dels drets de la clas­se tre­ba­lla­do­ra. Des de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta apos­tem per la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans. Ente­nem que la Uni­tat Popu­lar té un paper clau en aquest sen­tit, donat que la cons­truc­ció nacio­nal només pot ava­nçar al mar­ge dels marcs autonòmics/​regionals i cons­ti­tu­cio­nals espan­yol i fran­cès. Cal que siguem capaços de desobeir els poders dels estats, que estem dis­po­sats a la con­fron­ta­ció, per tal de poder asso­lir un futur lliu­re. I alho­ra cal que siguem crea­tius per tei­xir la nos­tra nació des de l’activació de les ini­cia­ti­ves popu­lars que tras­pas­sen les fron­te­res admi­nis­tra­ti­ves i arre­len en el si del nos­tre poble. 

I recor­dem: tot pro­jec­te eman­ci­pa­dor que no pren­ga el marc nacio­nal de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga a Maó, serà incom­plet i far­cit de contradiccions. 

Per­què cap terri­to­ri cata­là ha de que­dar exclós de l’alliberament: el País Valen­cià, les Illes Balears i Pitiü­ses, Prin­ci­pat de Cata­lun­ya, la Cata­lun­ya Nord, la Fran­ja de Ponent, Ando­rra… tots i totes… 

Som Paï­sos Catalans! 

Sig­nem el mani­fest com a orga­nitza­cions de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta: Enda­vant (OSAN), CAJEI, COS, Mau­lets, SEPC, Aler­ta Solidària.

Valèn­cia, Paï­sos Cata­lans, Abril de 2010

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *