[Cró­ni­ca y Fotos] Mar­cha en Iru­ñea con­tra la Euro­pa del capi­tal. Lurra, herrien Etorkizuna

La Unión Euro­pea ha orga­ni­za­do los días 15 y 16 de abril en Iru­ñea un semi­na­rio sobre ener­gías reno­va­bles enca­be­za­do por dos cla­ros defen­so­res de la ener­gía nuclear como el minis­tro espa­ñol de Indus­tria, Miguel Sebas­tián, y el comi­sa­rio de Ener­gía de la UE, Günther Öttin­ger. La apues­ta que hacen los res­pon­sa­bles de la UE por las […]

Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) egia nahi dute

Api­ri­la­ren 17an «Egia nahi dugu» lema­pean buru­tu­ko den mani­fes­ta­pe­na dela eta, Eus­kal Herri mai­la­ko hain­bat alder­di poli­ti­ko beraien atxi­ki­men­dua ager­ta­ra­zi dute. Baio­nan egin den pren­t­sa aitzi­ne­ko baten bitar­tez Aber­tza­leen Bata­su­na (AB), ANV, Ara­lar, Bata­su­na, Eus­ko Alkar­ta­su­na, Ezker Aber­tza­lea eta Nou­veau Par­ti Anti­ca­pi­ta­lis­te (NPA) alder­diek sos­ten­gu tal­de honek ados­tu­ta­ko mani­fes­tua­ren aur­kez­pe­na egin dute, mani­fes­ta­pe­na par­te hartzeko […]