Acte en memò­ria i des­greu­ge de les víc­ti­mes del fran­quis­me a València

Diu­men­ge 18 d’a­bril de 2010. 12h. Por­ta prin­ci­pal del Cemen­te­ri gene­ral de València.

Acte con­tra la deci­sió de PP i PSOE d’instal·lar un monò­lit al cemen­ti­ri que equi­pa­ra els fei­xis­tes i els defen­sors de les lli­ber­tats sobre la fos­sa comu­na del Cemen­ti­ri Gene­ral de València.

Mani­fest: No al monò­lit als fei­xis­tes sobre la fos­sa comuna

Han pas­sat 35 anys des de la mort del geno­ci­da Fran­cis­co Fran­co, però mal­grat tant de temps trans­co­rre­gut, l’es­tat espan­yol d’a­ques­ta demo­crà­cia for­mal, mai no ha assu­mit la seua res­pon­sa­bi­li­tat de cer­car i recu­pe­rar les des­pu­lles de les víc­ti­mes del geno­ci­di, de reha­bi­li­tar-les jurí­di­ca­ment i de jut­jar els res­pon­sa­bles i col·laboradors d’a­que­lla terri­ble repres­sió que cau­sà cen­te­nars de milers de morts, com així denun­cia, fins i tot, Amnis­tia Internacional.

Però no es con­for­men a man­te­nir aques­ta situa­ció igno­mi­nio­sa. Enguany, mal­grat l’o­po­si­ció de tan­tes per­so­nes i enti­tats, hem hagut d’as­sis­tir, per la força del poder i de l’es­tat, i en el súm­mum de l’es­car­ni, insult i man­ca de res­pec­te a la memò­ria de les víc­ti­mes, a la instal·lació en aques­ta fos­sa comu­na de la Sec­ció 7a Dre­ta, d’un monò­lit als fei­xis­tes sabent que sota aques­ta terra foren sote­rra­des milers de les seues víc­ti­mes. Amb el seu lema «en memò­ria dels que dona­ren la vida per l’Es­pan­ya que creien millor» posen en un mateix pla les víc­ti­mes i els seus botxins, els cri­mi­nals defen­sors del fei­xis­me i del tota­li­ta­ris­me i els que cai­gue­ren defen­sant la lli­ber­tat, el bé comú i la lega­li­tat constitucional.

Aquest fet abo­mi­na­ble ha sigut pos­si­ble grà­cies a la legis­la­ció que patim a l’es­tat espan­yol, que per­met fer apo­lo­gia del fei­xis­me, cosa que no suc­ceeix als paï­sos d’es­truc­tu­ra demo­crà­ti­ca, on fets com la instal·lació
d’a­quest monò­lit supo­sa penes de pre­só per als que direc­ta­ment o indi­rec­ta hi han estat implicats.

És per això que els i les sig­nants d’a­quest mani­fest exigim:

  • Que es res­pec­ten les lleis inter­na­cio­nals que cri­mi­na­litzen l’a­po­lo­gia del fei­xis­me i que es reti­re imme­dia­ta­ment el monòlit.
  • Que no s’in­sul­te ni s’o­fen­ga la memò­ria de les víc­ti­mes, i que es con­ser­ve l’es­pai d’a­ques­ta fos­sa per­què el dia en què can­vien les con­di­cions polí­ti­ques i judi­cials de l’es­tat espan­yol, es puga inves­ti­gar i conèi­xer el ver­ta­der abast de la repres­sió fran­quis­ta a València.
  • Que s’anul·len la Llei d’Am­nis­tia de 1977 i la de la Memò­ria His­tò­ri­ca de 2007, per ser lleis de punt final, que a més de no reha­bi­li­tar les víc­ti­mes, pro­te­gei­xen els geno­ci­des i estan ser­vint per­què la pràc­ti­ca tota­li­tat de la judi­ca­tu­ra espan­yo­la arxi­ve les denún­cies per a inves­ti­gar els crims fran­quis­tes i con­dem­nar els culpables.
  • Que l’es­tat espan­yol assu­mis­ca el seu deu­re d’exhu­mar les fos­ses comu­nes judi­cial­ment (i no trans­fe­ris­ca la seua res­pon­sa­bi­li­tat als fami­liars d’a­fec­tats i a les asso­cia­cions) i d’in­ves­ti­gar els crims del franquisme.

Veri­tat, Jus­tí­cia i Reparació 

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *