Gaz­tetxe berria oku­pa­tu dute Portugaleten

zazpi kale gaztetxea asanblada

Martxoak 27, eguer­di­ko hama­bie­tan Por­tu­ga­le­te­ko Gaz­te Asan­bla­dak dei­tu­ta 100 gaz­tek oku­pa­zioa­ren alde­ko kale­ji­ra bat buru­tu dute alde zaha­rre­ko kalee­ta­tik. Ondo­ren Kos­ko­ja­les kalean koka­tu­ta dagoen etxe­bi­zitza bat oku­pa­tu dutelarik

Ongi eto­rriak izan­go zare­te “KOSKOENEA GAZTETXEA”REN ATEAK PAREZ-PARE ZABALIK AURKITUKO DITUZUE! HERRI BAT, GAZTETXE BAT!!!

KOSKOENEA AURRERA!

Pasa den larun­ba­tean, Por­tu­ga­le­te­ko Gaz­te Asan­bla­dak Kos­ko­ja­les kalean hutsik zegoen erai­kin bat oku­pa­tu zuen. Erai­kin hutsik hau, gaz­tetxe bihur­tu dute. Momen­tuz, egun­do­ko lana egin dute gar­bitze­ko, eta lagun­tza ez da sobe­ran izan­go, nos­ki. Hitze­ta­tik ekin­tza­ra pasa­tu diren gaz­te hauen deial­die­ta­ra adi egon behar gara, Por­tu­ga­le­te­ko gaz­te­riak bes­te etor­ki­zun bat mere­zi due­la­ko. Gaz­tetxe berria «Kos­koe­nea» izen­da­tu dute.

PGA­ren oharra:

Gaur, Martxoak 27, Por­tu­ga­le­te­ko Gaz­te Asan­bla­dak hain­bat urtez hutsik zera­man etxe­bi­zitza bat oku­pa­tu du Alde Zaha­rre­ko Kos­ko­ja­les kalean.

Uda­lak gaz­te isil, pasi­bo eta kon­tsu­mis­tak nahi ditu. Gu, Gaz­te Asan­bla­da, ez gatoz bat inpo­sa­tu nahi izan digu­ten bizitza ere­dua­re­kin. Por­tu­ga­le­tek, eta Eus­kal Herriak, pai­ratzen duen sis­te­ma­ren bitar­tez (arlo sozial, eko­no­mi­ko eta poli­ti­koan) gaz­teon etor­ki­zu­na bal­din­tza­tu nahi dute, bai­ta hein han­di batean lor­tu ere. Ballon­ti mer­ka­tal gunean nahi gai­tuz­te, hiri­gu­ne­tik kan­po, eten­ga­be eros­ke­tak egi­ten, kon­tsu­mitzen, isilik…

Bai­na ez, ez dute lor­tu, ezta lor­tu­ko ere. Por­tu­ga­le­te gaz­te akti­bo, kri­ti­ko eta askez bete­ta dago. Honen era­kus­ga­rri dugu Gaz­te Asan­bla­da. 2 urte luze dara­matza­gu kalean, alter­na­ti­bak erai­kitzen, gurea ere den herria eral­datzen. Hamai­ka ekin­tza buru­tu ditu­gu (Sols­ti­zio gauak, bideo-ema­nal­diak, hitzal­diak, kale­ji­rak…), bai­na haue­kin jarraitze­ko ezin­bes­te­koa dugun lana­be­sa GAZTETXEA da.

Pau­soa ema­tea era­ba­ki dugu. Deno­na izan behar duen espa­zio auto­ges­tio­na­tua erai­kitzen hasi gara. Alde Zaha­rrak, eta Por­tu­ga­le­tek, behar duen erre­fe­ren­tziaz­ko gune kul­tu­ra­la bihur­tu­ko dugu, Uda­la­ren inola­ko esku­sar­tze eta inpo­sa­ke­ta­rik gabe. Horre­ta­ra­ko denok gara beha­rrez­koak, bai gaz­teok bai­ta auzo­ki­deak ere. Gu ardu­ra­tu­ko gara hil­da eta hautsez bete­ta zegoen etxe­bi­zitza hau gar­bi­tu eta bizi­rik man­ten­tzeaz. Uda­lak zuri-bel­tzean hain­bat urtez mar­gotzen saia­tu den kale hauek hamai­ka kolo­rez pin­ta­tu­ko ditu­gu! Denon artean egi­ten badu­gu deno­na izan­go da!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *