Cen­su­ra­da una ban­de­ro­la de Jon Anza en el Camp Nou

[Cata­là]

Liber­ta d’ex­pres­sió? aquí no.

El pas­sat dime­cres 24 de març, durant el par­tit del Barça con­tra l’O­sa­su­na que és va dispu­tar al Camp Nou, un grup de joves van pen­jar diver­ses ban­de­ro­les, com fan habi­tual­ment als par­tits de fut­bol, amb dife­rents rei­vin­di­ca­cions. Entre elles hi havia dos este­la­des, una ban­de­ro­la con­tra el cemen­te­ri nuclear i una últi­ma que recla­ma­va la veri­tat sobre la mort del basc Jon Anza, con­cre­ta­ment posa­va «JON ANZA, QUE LI HEU FET? prou terro­ris­me d’es­tat!» acom­pan­yat de la silue­ta de la seva cara.

Als vint minuts d’i­ni­ciar-se el par­tit, van arri­bar uns deu vigi­lants de segu­re­tat que van arran­car la ban­de­ro­la de Jon, i van obli­gar als joves a des­pen­jar les altres i a acom­pan­yar-los, segons ells, per no estar assen­tats a les seves localitats.

En arri­bar als pas­sa­dis­sos d’ac­cés a la gra­da, els espe­ra­ven una vin­te­na d’a­gents de la Bri­ga­da Mòbil dels Mos­sos d’Es­qua­dra. Els van iden­ti­fi­car, van revi­sar els seus objec­tes per­so­nals i els van
comu­ni­car que esta­ven expul­sats del camp. Els agents de la Bri­ga­da Mòbil van trau­re els joves del camp, i els van rete­nir una hora més.

A par­tir d’a­quell moment la situa­ció va can­viar, i el motiu de la reten­ció va pas­sar a ser la ban­de­ro­la de Jon Anza. Durant aquest temps, els van tor­nar a regis­trar i iden­ti­fi­car, aquest cop d’u­na mane­ra més vio­len­ta i amb inti­mi­da­cions cons­tants que bus­ca­ven l’hu­mi­lia­ció i la provocació.

Final­ment, els Mos­sos van posar una denún­cia als joves per «por­tar una pan­car­ta que exal­ta la vio­lèn­cia» segons deia tex­tual­ment l’ac­ta poli­cial. La poli­cia auto­nò­mi­ca és va negar a entre­gar-li una còpia al denunciat,tot i que va firmar-la.


[Cas­te­llano]

¿Liber­tad de expre­sión? Aquí no.

El pasa­do miér­co­les 24 de mar­zo, duran­te el par­ti­do del Barça con­tra el Osa­su­na que se dis­pu­tó en el Camp Nou, un gru­po de jóve­nes col­ga­ron varias pan­car­tas, como hacen habi­tual­men­te los par­ti­dos de fút­bol, con dife­ren­tes rei­vin­di­ca­cio­nes. Entre ellas había dos estre­lla­das, una ban­de­ro­la con­tra el cemen­te­rio nuclear y una últi­ma que recla­ma­ba la ver­dad sobre la muer­te del vas­co Jon Anza, con­cre­ta­men­te ponía «Jon Anza, QUE LE HABÉIS HECHO? Sufi­cien­te­men­te terro­ris­mo de Esta­do!» acom­pa­ña­do de la silue­ta de su cara.

A los vein­te minu­tos de ini­ciar­se el par­ti­do, lle­ga­ron unos diez vigi­lan­tes de segu­ri­dad que arran­ca­ron la ban­de­ro­la de Jon, y obli­ga­ron a los jóve­nes a des­col­gar las demás ya acom­pa­ñar­los, según ellos, por no estar asen­ta­dos en sus localidades.

Al lle­gar a los pasi­llos de acce­so a la gra­da, los espe­ra­ban una vein­te­na de agen­tes de la Bri­ga­da Móvil de los Mos­sos d’Es­qua­dra. Los iden­ti­fi­ca­ron, revi­sa­ron sus obje­tos per­so­na­les y los
comu­ni­ca­ron que esta­ban expul­sa­dos del cam­po. Los agen­tes de la Bri­ga­da Móvil saca­ron los jóve­nes del cam­po, y los retu­vie­ron una hora más.

A par­tir de ese momen­to la situa­ción cam­bió, y el moti­vo de la reten­ción pasó a ser la ban­de­ro­la de Jon Anza. Duran­te este tiem­po, los vol­vie­ron a regis­trar e iden­ti­fi­car, esta vez de una mane­ra más vio­len­ta y con inti­mi­da­cio­nes cons­tan­tes que bus­ca­ban la humi­lla­ción y la provocación.

Final­men­te, los Mos­sos pusie­ron una denun­cia a los jóve­nes para «lle­var una pan­car­ta que exal­ta la vio­len­cia» según decía tex­tual­men­te el acta poli­cial. La poli­cía auto­nó­mi­ca se negó a entre­gar­les una copia al denun­cia­do, aun­que sí que tuvie­ron que firmarla.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *