«II. Kukutza Blok Mas­ter» en Kukutza Gaz­tetxea

Por segun­da oca­sión el K.E.T. (Kukutza Eska­la­da Tal­dea) orga­ni­za el encuen­tro «II. Kukutza Blok Mas­ter» , que tie­ne como fin el impul­so de nue­vas ini­cia­ti­vas socio­cul­tu­ra­les y la auto­ges­tión del rocó­dro­mo popu­lar de kukutza, en el barrio Bil­baino de Rekal­de.

Kukutza como gaz­tetxe, es ya vete­rano en pro­mo­cio­nar todo tipo de ini­cia­ti­vas popu­la­res y/​o cul­tu­ra­les.

El pro­gra­ma del encuen­tro seria:

16:00 Aper­tu­ra del rocó­dro­mo y ini­cio de la com­pe­ti­cion popu­lar.

17:30 Char­la a car­go de Gor­ka Kara­pe­to.

19:00 Final de la com­pe­ti­ción, entre­ga de pre­mios y sor­teo de rega­los entre los par­ti­ci­pan­tes.

21:00 Musi­ca con DJ NOZIJAH SELEKTAH.

22:30 Con­cier­to con LENDAKARIS MUERTOS + GAUPASA con DJ NOZIJAH SELEKTAH.

Ade­mas, duran­te la com­pe­ti­ción habrá barra movil y músi­ca de mano de MOREJAIA.

En defi­ni­ti­va, una opor­tu­ni­dad de encuen­tro y diver­sión, en el gaz­tetxe de Kukutza y un nue­vo impul­so de cam­bio socio­cul­tu­ral.

Para mas infor­ma­ción diri­gir­se al siguien­te blog:

www​.ketri​zon​.tk

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…..

Biga­rren aldiz, KET-ak ( Kukutza Eskla­da Tal­deak) » II Kukutza Blok Master»-a anto­latzen du Bil­bo­ko Erre­kal­de auzoan. Eki­men honek auke­ra sozio­kul­tu­ral berriak bul­tzatzea du hel­bu­ru Kukutza­ko Eska­la­da Tal­dea­ren proiek­tua auto­ges­tio­natzeaz bate­ra.

Kukutza gaz­tetxea era asko­ta­ko eki­men kul­tu­ra­lak bul­tzatzen espe­rien­tzia haun­dia du.

Eki­men honen pro­gra­ma hona­koa litza­te­ke:

16:00 Ateen ire­kie­ra eta txa­pel­ke­ta herri­koia­ren hasie­ra.

17:30 Hitzal­dia Gor­ka Kara­pe­to­ren esku.

19:00 Txa­pel­ke­ta fina­la, sari bana­ke­ta eta zoz­ke­ta par­tehar­tzai­leen artean.

21:00 DJ NOZIJAH SELEKTAH- rekin musi­koia .

22:30 LENDAKARIS MUER­TOen kon­tzer­ta + DJ NOZIJAH SELEK­TAH-rekin gau­pa­sa.

Hone­taz gain txa­pel­ke­ta osoan zehar, barra mugi­ko­rra ta MORE JAIA-ren musi­ka izan­go da.

Elkar topa­ke­ta­ra­ko ta egun bere­zi batez dis­fru­tatze­ko auke­ra ezinho­bea beraz, Kukutza gaz­tetxean .

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *