La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F

La CUP fa una darre­ra cri­da a par­ti­ci­par a les con­sul­tes del 28‑F i en des­ta­ca el seu exer­ci­ci inte­gra­dor. La Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar (CUP) ha emès avui un comu­ni­cat dema­nant a la ciu­ta­da­nia que està cita­da a les urnes el pro­per diu­men­ge dia 28 de febrer que s’acosti als col·legis elec­to­rals i eme­ti un vot afir­ma­tiu per la inde­pen­dèn­cia. L’organització des­ta­ca la volun­tat de l’organització de les con­sul­tes d’estendre el dret a vot a tota la ciu­ta­da­nia, inde­pen­dent­ment de la situa­ció legal con­ce­di­da per l’Estat espanyol. 
La mili­tàn­cia de la CUP fou impul­so­ra de la pri­me­ra con­sul­ta a Arenys de Munt i des­prés ha seguit col·laborant acti­va­ment en l’organització de l’onada de refe­rèn­dums arreu del Prin­ci­pat. En aques­ta oca­sió, el 28 de febrer, la CUP és pre­sent a loca­li­tats com El Ven­drell, Molins de Rei o Vilas­sar de Mar. L’organització vol que en aques­ta oca­sió la jor­na­da tam­bé esde­vin­gui un èxit ciu­ta­dà i en aquest sen­tit fa una cri­da a totes aque­lles per­so­nes que en tin­guin opor­tu­ni­tat per­què s’apropin a les urnes. Recor­da que aquest és dels exer­ci­cis més grans d’autoorganització popu­lar mai realitzats al país, ja que en cloure’s la següent ron­da de con­sul­tes, pre­vis­tes pel 25 d’abril, més de doa mili­ons de per­so­nes hau­ran pogut eme­tre el seu vot sobre la inde­pen­dèn­cia nacio­nal.

La CUP des­ta­ca molt espe­cial­ment el model d’autodeterminació que impul­sen les con­sul­tes, on totes les per­so­nes que viuen als muni­ci­pis són cri­da­des a par­ti­ci­par. Enfront d’un esta­ta­lis­me fran­cès o espan­yol que mar­gi­na les per­so­nes en situa­ció legal irre­gu­lar, el movi­ment inde­pen­den­tis­ta cata­là fa una pro­pos­ta de futur radi­cal­ment dife­rent: un país lliu­re i amb igual­tat de con­di­cions per a tothom. Davant de l’auge de la xeno­fò­bia – amb exem­ples recents com el del con­sis­to­ri de Vic, que pre­te­nia con­di­cio­nar el padró a la situa­ció regu­lar a l’Estat espan­yol de la per­so­na nou­vin­gu­da – la CUP con­si­de­ra molt impor­tant que l’independentisme sigui aban­de­rat en la defen­sa dels drets de totes les persones.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *