Giro­na: La CUP ani­ma l’EI a tre­ba­llar en les consultes

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar (CUP) de Giro­na ins­ta l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta a col·laborar amb l’or­ga­nitza­ció de les con­sul­tes popu­lars, i en espe­cial la que se cele­bra­rà a Giro­na el pro­per 25 d’a­bril. Per la CUP, «és impres­cin­di­ble que el con­junt de mili­tàn­cia, afi­liats i sim­pa­titzants de l’es­que­rra inde­pen­den­tis­ta col·laborin i donin suport a aques­ta impor­tant fita que ha de per­me­tre que el 25 d’a­bril milers de per­so­nes votin per la inde­pen­dèn­cia exer­cint així el nos­tre dret inalie­na­ble a l’au­to­de­ter­mi­na­ció que ens corres­pon com a poble».
En aquest sen­tit, enco­rat­ja la mili­tàn­cia i els sim­pa­titzants a assis­tir a la ses­sió de tre­ball que la pla­ta­for­ma Giro­na Deci­deix ha con­vo­cat per aquest dime­cres 24 de febrer a les 8 del ves­pre a la Casa de Cultura.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *