Cen­te­nars de per­so­nes home­nat­gen en Die­go i en Zigor en la jor­na­da antirepressiva

Aquest dis­sab­te 20 de febrer, les Cotxe­res de Sants han estat esce­na­ri de la soli­da­ri­tat anti­re­pres­si­va. La Jor­na­da orga­nitza­da per Res­cat i altres col·lectius de soli­da­ri­tat recor­dà els nou anys de llui­ta per l’amnistia, con­tra la dis­per­sió, en defen­sa dels i les pre­ses polí­ti­ques, i d’altres casos repres­sius recents, com el cas del kubo­tan, la Núria Pòr­tu­les, en Karim de Vila­no­va, les penes mul­ta, en Gerard de Llei­da, o en Jau­me de Terras­sa entre d’altres.

Des­près d’un àpat mul­ti­tu­di­na­ri, es féu un acte en que pren­gue­ren part en Die­go i en Zigor, que recent­ment han recu­pe­rat la llli­ber­tat des­prés de nou anys a les pre­sons espan­yo­les, i que van rebre una càli­da ben­vin­gu­da per part dels assistents.

En l’acte, des­prés d’una actua­ció de bastoners,es lliu­rà un record als dos com­panys allli­be­rats, es lle­gi­ren car­tes de com­pan­yes i com­panys pre­sos feli­ci­tant-los la lli­ber­tat i es pro­jec­tà un video que repas­sa­va algu­nes de les mobi­litza­cions dels últims nous anys en suprt als repre­sa­liats. Final­ment en Zigor, que en nom seu i del Die­go, va agraïr l’esforç i la soli­da­ri­tat d’aquests nou anys i enco­rat­jà a seguir llui­tant per l’amnistia de les com­pan­yes pre­ses. Una breu actua­ció del can­tau­tor Cesk Frei­xas va clou­re la jornada.

www​.enda​vant​.org

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *