Des-Kon­tro­le­ko kideek jaso­ta­ko jipoia sala­tu dute AAMk, Boltxek eta San Bizen­te­ko Jai Batzordeak

Des-Kon­trol musi­ka tal­de­ko kideek osti­ral gauean Bara­kal­don jaso zuten jipoia gaitzetsi eta sala­tu dute amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­duak, Boltxe Kolek­ti­boak eta San Bizen­te­ko Jai Batzor­deak, bes­te­ren artean.

GARA | BILBO

Bara­kal­do­ko San Bizen­te­ko Jai Batzor­deak gogor sala­tu du joan den osti­ra­lean ger­ta­tu­ta­koa. «Ilun­tze­ko hama­rrak ingu­ruan, jaie­kin eta batzor­dea­re­kin zeri­ku­si­rik ez duen jen­de tal­de bat jaiak ospatzen ari ziren toki­ra sar­tu zen uka­bil ame­ri­kar eta borre­kin. Haien hel­bu­rua ‑ohar batean adie­ra­zi zute­na­ren arabera‑, fes­te­tan par­te har­tze­koa zen musi­ka tal­de bat boi­ko­tatzea zen». Horien ara­be­ra, «Des-Kon­tro­le­ko tal­de­ki­deen aur­ka­ko era­soak arris­ku larrian jarri zuen jaiez gozatzen ari zen jen­dea, eta tal­deak ezin izan zuen ondo­ren­go kon­tzer­tuan par­te har­tu». Arra­sa­te­ko tal­de­ko kideez gain, ingu­ruan zegoen jen­deak ere kol­peak jaso zitue­la jaki­na­ra­zi zuen Jai Batzor­deak, eta ingu­ru­ko taber­ne­tan hain­bat kal­te mate­rial sor­tu zirela.

Bara­kal­do­ko amnis­tia­ren alde­ko mugi­men­du­ko kideek, hala­ber, ger­tae­ra gogor sala­tu zuten eta Des-Kon­trol musi­ka tal­deak bere ibil­bi­dean eus­kal pre­so poli­ti­koen defen­tsan era­kutsi­ta­ko jarre­ra eta kon­pro­mi­soa nabar­men­du zuten. «Osti­ra­lean jasan zuten era­soa sala­tu nahi dugu, eta tal­de­ki­de guz­tiei gure babe­sa eta elkar­ta­su­na hela­ra­zi nahi die­gu», gai­ne­ra­tu zuten.

Boltxe Kolek­ti­boa­ren hitze­tan, «Eus­kal Herria erai­kitzen ari gare­non­tzat lotsa­ga­rria da horre­la­ko ger­tae­re­tan par­te har­tzen duten basa­piz­tiek duten jarre­ra». «Elkar­ta­sun osoa adie­ra­zi nahi die­gu Des-Kon­trol tal­de­ko kideei, bai­ta beraien musi­kaz gozatzen duten guz­tiei ere», adie­ra­zi zuen tal­deak ohar baten bitartez.

Osti­ral gauean

Bara­kal­do­ko Herri Kolo­re elkar­teak adie­ra­zi zue­nez, tal­de­ki­deek «zau­ri oso larriak era­gi­te­ko leku zehatze­tan» jaso zituz­ten kol­peak. «Tal­de­ki­dee­ta­ko batek zor­tzi pun­tu ditu buruan; bes­te batek lau pun­tu buruan eta moko­rrean zau­ri larria; hiru­ga­rren batek bi pun­tu buruan, kol­pea sudu­rrean eta ubel­du­rak begi batean eta atza­ma­rre­tan; eta lau­ga­rre­nak eskua apur­tu­ta, zau­riak lepoan eta bela­rrian eta ubel­du­ra uga­ri biz­ka­rrean», jaki­na­ra­zi zuten.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *