[UCPC] Iña­ki Gil de San Vicen­te a Bar­ce­lo­na – 16.01.10 per Grup pro­mo­tor de la UCPC

Con­fe­rèn­cies d’Iñaki Gil de San Vicen­te a Barcelona

El pen­sa­dor mar­xis­ta Iña­ki Gil de San Vicen­te, visi­ta­rà Bar­ce­lo­na el pro­per dis­sab­te 16 de gener per realitzar les con­fe­rèn­cies de la Uni­ver­si­tat Comu­nis­ta dels Paï­sos Cata­lans com ja ha fet els darrers tres anys de pro­jec­te educatiu.

Aquest any s’afegeix a la ja realitza­da con­fe­rèn­cia mati­nal “Les llui­tes d’alliberament nacio­nal i de clas­se” la con­fe­rèn­cia on par­la­rà sobre “Les teo­ries anta­gò­ni­ques en eco­no­mia polí­ti­ca: La bur­ge­sa neoclàssica,marginalista i neo­li­be­ral i la mar­xis­ta” per al nou curs d’Economia
Política.

Iña­ki Gil de San Vicen­te, és un pen­sa­dor mar­xis­ta basc, mem­bre del’esquerra aber­tza­le i pro­fes­sor de la UCPC assi­du col·laborador de l’esquerra inde­pen­den­tis­ta cata­la­na en qües­tions de for­ma­ció mar­xis­ta. En la
seva àmplia carre­ra com a mili­tant comu­nis­ta i inter­na­cio­na­lis­ta des­ta­ca la pre­si­dèn­cia com­par­ti­da del Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano a Amè­ri­ca Lla­ti­na i el con­junt de tre­balls teò­rics que ha escrit, sobre­tot enfo­cats per a gent jove.

Con­fe­rèn­cies:

Al Cam­pus Ciu­ta­de­lla de la UPF (Bar­ce­lo­na)
10 – 14h.

Ponèn­cia:

Les llui­tes d’alliberament nacio­nal i de classe

16 – 20h.

Ponèn­cia:

Les teo­ries anta­gò­ni­ques en eco­no­mia polí­ti­ca: La bur­ge­sa neoclàssica,
mar­gi­na­lis­ta i neo­li­be­ral i la marxista

Els mate­rials estan pen­jats a la pla­na web:
http://​www​.uni​ver​si​tat​.cat/​u​c​p​c​/​?​p​=​1​182

Us hi espe­rem a totes!

Grup Pro­mo­tor de la UCPC

Més infor­ma­ció: [email protected]​universitat.​catwww​.uni​ver​si​tat​.cat
tam­bé ens pots tro­bar a facebook

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *