[Video y Fotos] Kos­ka Irra­tia, aler­ta del ries­go de que 10 jove­nes pue­dan ser dete­ni­dos y torturados

Denun­cia publi­ca de los jove­nes del zonal­de de Uri­be kos­ta y Eran­dio, ante el ries­go de la tor­tu­ra y la deten­cion

Para ver el video, pin­char aqui

http://​eus​kal​tu​be​.com/​p​l​a​y​.​p​h​p​?​v​i​d​=​5​443

TRADUCCION LA HAINE-EUSKAL HERRIA

10 jove­nes de Uri­be kos­ta y Eran­dio han denun­cia­do que pue­den ser dete­ni­dos y tor­tu­ra­dos en cual­quier momen­to, asi lo ha hecho saber Kepa man­zi­si­dor, el abo­ga­do de los jovenes

Ayer a la maña­na, en la casa de cul­tu­ra «Villa­mon­te» asi lo hicie­ron saber y temen que se les pue­da acu­sar de ser miem­bros de la orga­ni­za­cion juve­nil Segi, acu­sa­cion bajo la cual han sido dete­ni­dos mas de 100 jovenes.

En esas deten­cio­nes, prcti­ca­das en su mayo­ria por la Guar­dia­Ci­vil o la Poli­cia Nacio­nal, se han denun­cia­do toru­ta­ras e inco­mu­ni­ca­cion y se han vivi­do auten­ti­cos infier­nos en comi­sa­rias y tenien­do ade­mas las puer­tas cerra­das en la audien­cia nacio­nal para las defen­sas de los jovenes

EUSKERAZ

Uri­be Kos­ta eta Eran­dio­ko hamar bat gaz­te “edo­zein une­tan atxi­lo­tu, inko­mu­ni­ka­tu eta tor­tu­ra­tuak iza­te­ko arris­kuan” dau­de, Kepa Man­zi­si­dor abo­ka­tuak gaur jaki­na­ra­zi duenez.

Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak eta gaz­teen abo­ka­tuek gaur goi­zean Algor­ta­ko Villa­mon­te kul­tur etxean eman duten pren­tsau­rre­koan gogo­ra­tu dute­nez, “Segi­ko kidea iza­tea­ren aku­sa­zio­pean 100dik gora dira azken bi urtee­tan atxi­lo­tuak izan diren gazteak”.

Azken bola­dan egin­da­ko atxi­lo­ke­ten hari­ra “espai­niar Poli­ziak eta Guar­dia Zibi­lak, inko­mu­ni­ka­zio eta tor­tu­ra era­bi­liz, egin­da­ko gal­de­ke­te­tan ate­ra dira” Uri­be Kos­ta eta Eran­dio­ko nes­ka-muti­len ize­nak. Horre­la­koak berriak ez badi­ra ere Aina­ra Bake­dano iruin­da­rra­ri egin­da­koa jau­zi han­dia izan zela gogo­ra­tu dute. Antze­ko egoe­ran ego­nik, “Gran­de Mar­las­ka epai­leak bere bule­goan har­tu beha­rrean, Guar­dia Zibi­la atxi­lo­tu zezan eta inko­mu­ni­ka­tu zezan agin­du zion”. Ondo­ren, “gau oso­ko infer­nua bizi” zuen Bake­da­nok eta horri esker “nahi zuten dekla­ra­zioa lor­tu” zute­la sala­tu dute. Defen­t­sa esku­bi­deak Auzi­te­gi Nazio­na­le­ko ateak itxi­ta ditue­la iritzi­ta, erre­pre­sioa, tor­tu­ra eta zigor­ga­be­ta­sun espa­zioak salatze­ra dei­tu dute gaz­teei babe­sa ema­te­ko bil­du­ta­ko 150 bat auzokidek.

FOTOS DE LA RUEDA DE PRENSA

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *