Bai Eus­kal Herria­ri herri eki­me­nak, Bil­bo­ra dei­tu du 2rako egi­lea Bai Eus­kal Herriari

BAI EUSKAL HERRIARI herri eki­me­nak, Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazionalaren
esku­tik eto­rri­ri­ko debe­kua­ren aurrean, bere elkar­ta­su­na eta babesa
ager­tu nahi die eus­kal pre­soen poli­ti­koen lagun eta seni­tar­te­koei eta
Etxe­rat elkarteari.

Debe­kua­ren aurrean, inoiz baino garran­tzia han­dia­goa har­tu du
urta­rri­la­ren 2an Bil­bo­ra joa­teak. Bide hone­tan txa­lo­ga­rria iruditzen
zai­gu EA, Ezker Aber­tza­lea, Ara­lar, Alter­na­ti­ba eta AB alderdiek
ema­ni­ko pau­soa. Hala­ber, kez­kaz begi­ratzen dugu EAJ, EB edo eta
Hamai­ka bat beza­la­ko alder­diek debe­kua­ren aurrean bes­te aldera
begi­ra­tu izana.

Debe­kua ize­be­rra­ren punta.

Azken hila­be­te­tan, eus­kal pre­soen seni­de eta lagu­nak behin eta berriz
sala­tu izan dute sufritzen ari diren kri­mi­na­li­za­zioa. Behin eta berriz
ikus­ten ari gara pre­soen argaz­kiak deli­tu bai­li­ran ken­tzen dituztela.
Zer esa­nik ez, eus­kal pre­soen seni­deek azken garaian bisi­te­tan jasan
behar duten jazar­pe­na. Etxe­ra­ten mani­fes­ta­zioa­ren debe­kua, etor
litez­keen bes­te hain­bat era­so­ren hasie­ra bai­litzan dakusagu.

Gure hus­tez etor lite­kee­na­ren aurrean, pau­so kon­kre­tuak ema­teaz gain,
herri beza­la kon­pro­mi­so kon­kre­tu eta zaba­la­goak har­tzea eska­tu­ko du
egoe­rak eta gizar­te era­gi­le sozial, sin­di­kal eta poli­ti­koek prest egon
behar dugu.

BAI EUSKAL HERRIARI eki­me­na osatzen dugun ema­ku­me eta gizonok,
urta­rri­la­ren 2an Bil­bon 17:30ean hasi­ta Jesu­sen Bihotza plazatik
abia­tu­ko den mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ra deitzen dugu euskal
jendartea.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *