Aler­ta Anti­fa­xis­ta !! 28 de Diciem­bre a las 13:00, acto fas­cis­ta de AES en Bilbo.

Aler­ta Anti­fa­xis­ta !!! Bil­bon. AES alder­di faxis­tak esta­tu espai­niar osoan abor­toa­ren kon­tra­ko kon­tzen­tra­zioak egin­go ditue­la jakin dugu, Eus­kal Herrian bar­ne, hemen dago haien ira­gar­kia eta lekuak Bil­bo * E.H Con­cen­tra­cion fas­cis­ta en Bil­bo: «28‑D No al abor­to por toda espa­ña». El par­ti­do fas­cis­ta AES, con el pre­tes­to de la ley del abor­to, se mani­fes­ta­rá por […]