5 anos cara adian­te: acto polí­ti­co e fes­ta por Adiante

Alá van 5 anos, ou 60 meses, ou 260 sema­nas, des­de a
cons­ti­tu­ción for­mal de ADIANTE. Duran­te estes cin­co anos
de acti­vi­da­de da nosa Orga­ni­za­ción esti­ve­mos, sobre todo,
a afor­ta­lar unha estru­tu­ra está­bel, nun cons­tan­te proceso
dia­léc­ti­co, de cara a sen­tar as bases dunha Organización
máis for­te e diná­mi­ca no futu­ro. Tamén participamos
acti­va­men­te nou­tras fron­tes da loi­ta den­tro de colec­ti­vos e
orga­ni­za­cións como a cul­tu­ral Redes Escar­la­ta, a sindical
Cen­tral Uni­ta­ria de Tra­ba­lla­do­res e Tra­ba­lla­do­ras de Galiza
(CUT), a estu­dan­til Gru­po Revo­lu­cio­na­rio de Estudantes
Inde­pen­den­tis­tas (GREI), a Mesa pola Normalización
Lin­güís­ti­ca (MNL), as veci­ñais dos Foros Sociais ou a
femi­nis­ta Mar­cha Mun­dial das Mulle­res (MMM), levan­do de
fron­te, den­tro delas, a nosa pos­tu­ra independentista,
revo­lu­cio­na­ria e de cla­se. Cin­co anos cara adian­te. E moitos
máis que virán, por moi­to que inco­mo­de a tan­tos. Iso é
bo.

Mais real­men­te a tra­xec­to­ria de ADIANTE vén de antes. E
non só por­que as mozas e mozos que cons­ti­tuí­ron a nosa
Orga­ni­za­ción leva­sen sobre as súas cos­tas unha longa
expe­rien­cia no acti­vis­mo xuve­nil, estu­dan­til, sin­di­cal e
aso­cia­ti­vo, senón por­que o abro­llo de ADIANTE vén da
vés­pe­ra do Día da Patria de 2003, can­do un gru­po de
per­soas, con mili­tan­cia polí­ti­ca ou sen ela, come­za­ron a
se reu­nir en asem­bleas aber­tas para deba­ter sobre como
enca­mi­ñar orga­ni­za­ti­va­men­te todas as súas inquedanzas.

Unhas inque­dan­zas que pro­vi­ñan da loi­ta con­tra a LOU e o
Infor­me Bri­call, con­tra as gue­rras impe­ria­lis­tas con­tra os
pobos de Irak ou Afga­nis­tán, das fol­gas xerais de 2000 e
2001, da opo­si­ción fron­tal á fas­cis­ta Lei de Partidos,
das loi­tas polo desas­tre nacio­nal do Pres­ti­ge. E moitas
máis.

Todas estas inque­dan­zas, todas estas mans e cabezas,
con­flúen o 9 de Outu­bro de 2004 en Com­pos­te­la, onde co
lema O futu­ro é noso! se cele­bra a Asem­blea Nacional
Cons­ti­tuín­te de ADIANTE (MRG).

Os pri­mei­ros pasos de ADIANTE (MRG) foron moi acti­vos, sobre
todo nos eidos do inter­na­cio­na­lis­mo, do femi­nis­mo e da loita
obrei­ra. Den­de cedo, a nosa orga­ni­za­ción é recoñecida
e con­ta con voz pro­pia en foros como as Bases Democráticas
Gale­gas ou a Pla­ta­for­ma con­tra a Cons­ti­tu­ción europea.
Este reco­ñe­ce­men­to tamén atin­xe ao eido internacional
con encon­tros co inde­pen­de­tis­mo xuve­nil de paí­ses como
Eus­kal Herria ou os Paï­sos Cata­láns, e coa pre­sen­za de
ADIANTE (MRG) en cali­da­de de dele­ga­ción gale­ga en citas
como a Tro­ba­da Inter­na­cio­na­lis­ta de Qua­tre­ton­da (PPCC), o
Fes­ti­val de Villa­lar ou o Fes­ti­val de apoio a Cuba e
Vene­zue­la en Sala­man­ca (Cas­te­la).

Tam­pou­co tar­da moi­to ADIANTE en apa­re­cer nas lis­tas negras
dos apa­re­llos repre­si­vos do Esta­do, poñén­do­nos, sobre
todo a Gar­da Civil, no seu pun­to de mira xun­to con outras
orga­ni­za­cións polí­ti­cas, xuve­nís, sin­di­cais ou
estu­dan­tís da esquer­da inde­pen­den­tis­ta. A nosa resposta:
seguir a loita.

Un ano des­pois da nosa fun­da­ción apa­re­ce o noso voceiro
nacio­nal, a revis­ta EMBATE. Cunha perio­di­ci­da­de trimestral,
pou­cas veces alte­ra­da, a revis­ta pron­to se con­ver­te nun
refe­ren­te da pren­sa xuve­nil inde­pen­den­tis­ta gale­ga, con
repor­ta­xes de actua­li­da­de, entre­vis­tas inter­na­cio­nais e
arti­gos de opi­nión de gran­de calidade.

Aín­da así, no ecua­dor des­te lus­tro de loi­ta, ADIANTE
(MRG) sofre unha cri­se. E é que con case tres anos de
tra­xec­to­ria, a mili­tan­cia de ADIANTE (MRG) non consegue
bai­xar a media de ida­de, as comar­cas orga­ni­za­das seguen a
ser as mes­mas, pér­de­se mili­tan­cia na Terra por mor da
emi­gra­ción por tra­ba­llo e/​ou estu­dos, márcanse
obxec­ti­vos dema­sia­do ele­va­dos e as espec­ta­ti­vas iniciais
ven­se defraudadas.

É así que, coa negra som­bra da autodisolución
sobre­voan­do as nosas estru­tu­ras, ADIANTE (MRG) vese na
obri­ga de cele­brar o seu segun­do Ple­na­rio Nacio­nal para dar
un novo pulo á orga­ni­za­ción xuve­nil. A I Conferencia
Nacio­nal de ADIANTE (MRG) celé­bra­se en Can­gas do Morrazo
en Novem­bro de 2007 co lema Un novo rumbo.

Nes­te ple­na­rio, cór­tan­se de raíz as tentacións
liqui­da­cio­nis­tas, fai­se a nece­sa­ria autocrítica,
pro­cú­ran­se solu­cións a cur­to e medio pra­zo e
afián­zan­se os lazos co par­ti­do comu­nis­ta e independentista
gale­go, lan­zan­do á Fren­te Popu­lar Gale­ga unha pro­pos­ta de
Con­ve­nio de Libre Vinculación.

Pou­co a pou­co, os resul­ta­dos van che­gan­do e ADIANTE (MRG)
con­se­gue ir des­pe­gan­do de novo. Maior pre­sen­za na rúa,
máis modes­tia nos obxec­ti­vos, con­tac­to con­ti­nuo coas bases
sim­pa­ti­zan­tes, ori­xi­na­li­da­de na pro­pa­gan­da… son algunhas
das recei­tas apli­ca­das tras o vital segun­do Plenario.

ADIANTE (MRG) aumen­ta a súa mili­tan­cia e rebai­xa a media
de ida­de da mes­ma, vol­ve a ter tra­ba­llo acti­vo sec­to­rial e
refe­ren­cia­li­da­de internacional.

A media­dos de 2008, ADIANTE (MRG) xa está medianamente
con­so­li­da­da e deci­de con­vo­car o seu ter­cei­ro Plenario
Nacio­nal. Tras uns meses pre­pa­ran­do os tex­tos de deba­te, o
20 de decem­bro ADIANTE (MRG) cele­bra a súa II Asembea
Nacio­nal en Can­gas do Morra­zo co lema A moci­da­de comunista
pola inde­pen­den­cia de Gali­za. Nes­te novo ple­na­rio decídese
un novo pro­gra­ma tác­ti­co, adóp­ta­se o marxismo-leninismo
como facho prin­ci­pal do noso accio­nar, renó­va­se a
direc­ción da orga­ni­za­ción e cul­mí­na­se a fusión de
ADIANTE (MRG) co Gru­po Revo­lu­cio­na­rio de Estudantes
Inde­pen­den­tis­tas, dan­do lugar a ADIANTE, a secas, como
orga­ni­za­ción que uni­fi­ca o tra­ba­llo xuve­nil, estu­dan­til e
obrei­ro dun xei­to global.

No ano 2009, alén de apoiar as cam­pa­ñas elec­to­rais da
FPG e Ini­cia­ti­va Inter­na­cio­na­lis­ta, pres­ta­mos máis
aten­ción á for­ma­ción inter­na e ao deba­te. Duran­te o
pró­xi­mo 2010 adi­ca­ré­mo­nos mais á pro­pa­gan­da e á
expan­sión orga­ni­za­ti­va des­en­vol­ven­do a nosa nova campaña
nacio­nal. En pró­xi­mos meses o noso obxec­ti­vo será
orga­ni­zar a máis mozas e mozos, che­gar a novos luga­res e
dina­mi­zar máis sec­to­res, co obxec­ti­vo fun­da­men­tal de dotar
á moci­da­de gale­ga dun futu­ro de liber­da­de e democracia,
así como for­mar revolucionarias/​os para a loi­ta pola
inde­pen­den­cia. Non esque­ce­mos as ver­bas de Mao “Como
xul­gar se un/​ha moza/​o é revolucionaria/​o? Como
dis­cer­ni­lo? Só hai un cri­te­rio: se está dis­pos­to a se
fun­dir, e se fun­de na prác­ti­ca, coas gran­des masas
obrei­ras e labre­gas. É [email protected] se o que­re facer e o
fai; dou­tro xei­to é non-revo­lu­cio­na­ria/o ou
contrarrevolucionaria/​o”.

É así que ADIANTE che­ga aos seus cin­co anos de
tra­xec­to­ria. Cin­co anos de resis­ten­cia e ofen­si­va xuvenil
con­tra a nosa exis­ten­cia colo­nial, con­tra o sis­te­ma da
des­igual­da­de social. Cin­co anos que ADIANTE cele­bra­rá o
vin­dei­ro sába­do 19 de Decem­bro na cida­de de Com­pos­te­la, no
Res­tau­ran­te Tria­cas­te­la (Rúa Tria­cas­te­la, Ave­ni­da de Lugo)
a par­ti­res das 20:00 horas cun acto polí­ti­co segui­do dunha
cea de con­fra­ter­ni­za­ción e dunha folia­da popular.

O acto polí­ti­co dará ini­cio ás 20:00 horas da noi­te no
mes­mo Tria­cas­te­la coas inter­ven­cións de Mariano Abalo
(Secre­ta­rio Xeral da FPG), Ricar­do Cas­tro (Secre­ta­rio Xeral
da CUT) e un/​ha repre­sen­tan­te de ADIANTE. De segui­do, unha
cea-con­vi­vio que reagru­pa­rá á mili­tan­cia de ADIANTE,
com­pa­ñei­ros e com­pa­ñei­ras da FPG, das Redes Escar­la­ta e
da CUT, ex-mili­tan­tes de ADIANTE, colaboradores,
cola­bo­ra­do­ras e unha chea de ami­gos e amigas.

Un pequeno día de fes­ta para ini­ciar­mos moi­tos máis
días de loita.

Viva ADIANTE e o inde­pen­den­tis­mo de clase!!

Adian­te

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *