Hoy comien­za el escán­da­lo con­tra Egun­ka­ria en el TOP madri­le­ño sin que el fis­cal pre­sen­te acu­sa­ción, otro más.

Gaur Espai­niak bes­te urrats bat ema­ten du Demo­kra­zia­ren Aur­ka. inde­pen­den­tzia eta Sozialismoa.

Hoy Espa­ña da otro paso más con­tra la Demo­cra­cia. Inde­pen­den­cia y Socialismo.

Boltxe Kolek­ti­boa

GARA Edi­to­rial Esper­pen­to de Egunkaria

Hoy comen­za­rá, final­men­te, el jui­cio oral por el caso «Eus­kal­du­non Egun­ka­ria» en la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la. En el ban­qui­llo de los acu­sa­dos se sen­ta­rán cin­co per­so­nas de reco­no­ci­do pres­ti­gio en Eus­kal Herria, a quie­nes el tri­bu­nal espe­cial juz­ga por la acu­sa­ción de per­te­ne­cer a ETA. No son los pri­me­ros ni serán, des­gra­cia­da­men­te, los últi­mos ciu­da­da­nos vas­cos que ten­drán que pasar por ese tran­ce. O, mejor dicho, por esa cade­na de veja­cio­nes que cons­ti­tu­yen la deten­ción e inco­mu­ni­ca­ción, los malos tra­tos y las tor­tu­ras, la pri­sión pre­ven­ti­va, el jui­cio para­le­lo en los medios de comu­ni­ca­ción metro­po­li­ta­nos, la eter­na espe­ra de un jui­cio que sólo por esa demo­ra deja de ser jus­to, la ansie­dad gene­ra­da por expec­ta­ti­vas tan huma­nas como fal­sas e intere­sa­das y, por últi­mo, la des­es­pe­ran­za de ser cons­cien­te de que en el Esta­do espa­ñol, ante casos en los que estén impli­ca­dos mili­tan­tes de la cons­truc­ción nacio­nal vas­ca, no exis­te razón jurí­di­ca, sino pura razón de estado.

En el Esta­do espa­ñol la osa­día y la cobar­día de los pode­ro­sos tie­nen efec­tos simi­la­res, es decir, comien­zan y ter­mi­nan en el mis­mo pun­to: con un ciu­da­dano vas­co en el ban­qui­llo de los acu­sa­dos. Si José María Aznar dijo en rela­ción al cie­rre de «Egin» aque­llo de «creían que no nos íba­mos a atre­ver», los perio­dis­tas encar­ce­la­dos por aquel caso y el jui­cio de hoy demues­tran que José Luis Rodrí­guez Zapa­te­ro no se atre­vió a fre­nar la demen­cial espi­ral impul­sa­da por su pre­de­ce­sor. Es más, la homo­lo­gó y la sofis­ti­có. El balan­ce de su man­da­to no pue­de ser más nefas­to des­de el pun­to de vis­ta de las garan­tías, los dere­chos huma­nos y las libertades.

El cie­rre de un perió­di­co es uno de los aten­ta­dos más gra­ves que pue­de come­ter un Esta­do. Aten­ta con­tra los dere­chos más bási­cos, con­tra los pila­res de la demo­cra­cia. Espa­ña, empe­ña­da en juz­gar vas­cos por el hecho de ser­lo, no se per­ca­ta de que cada jui­cio con­tra este pue­blo es una prue­ba más de que no es una democracia.

BERRIA :

«Elkar iku­si­ko dugu Bilbon»

Madri­len dira, bai­na itzu­li­ko dira. Hala adie­ra­zi zuten atzo bost auzi­pe­tuek, seni­dee­kin bate­ra, auto­bu­se­ra igo aurre­tik egin­da­ko agu­rrean. Martxe­lo Ota­men­di, Txe­ma Auz­men­di, Joan Mari Torreal­dai, Iña­ki Uria eta Xabier Olea­ga izan­go dira gaur eta bihar Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­lean dekla­ratzen; eta larun­ba­tean, Bil­bon, Egun­ka­ria libre lelo­pean egin­go den mani­fes­ta­zioan. Gabo­nak etxean iga­ro­ko dituz­te, eta, urta­rri­lean, Madri­le­ra itzu­li­ko dira. Gaur hasi­ko da epai­ke­ta, bai­na noiz amai­tu­ko den ezin jakin oraindik.

Due­la ia zaz­pi urte beza­la, hotz zen atzo ere; elur pix­ka bat egin zuen Andoai­nen. Mar­tin Ugal­de kul­tur par­ke­ko 50 bat lan­gi­le bil­du ziren auzi­pe­tuei agur esa­te­ko. Haien musu, besar­ka­da eta txa­loen artean har­tu zuten Madri­le­ra­ko bidea.

Espai­nia­ko Auzi­te­gi Nazio­na­le­ra era­man dituen auto­bu­sa har­tu aurre­tik, eta seni­deak alboan zituz­te­la, age­rral­dia egin zuten auzi­pe­tuek. Epai­ke­tak har deza­keen bidea dela eta, kez­ka­tu­ta azal­du ziren. Bai­na bai­ta itxa­ro­pen­tsu ere, beren aur­ka­ko aku­sa­zioak «oina­rri­rik ez» duelako.

2003ko otsai­la­ren 20a eta ondo­ren­go egu­nak izan zituz­ten gogoan ira­ku­rri­ta­ko adie­raz­pe­nean; burua maku­rra­ra­zi­ta guar­dia zibi­lek atxi­lo era­man eta inko­mu­ni­ka­tu­ta edu­ki zituz­ten egu­nak, ale­gia. Orain ere «behar­tu­ta» eta «gogoz kon­tra», bai­na «burua gora» doa­ze­la nabar­men­du zuten.

Egun­ka­ria itxi zute­ne­tik iga­ro diren ia zaz­pi urtee­tan jaso­ta­ko elkar­ta­sun kei­nuek lagun­du die­te bide horre­tan, eta «bihotzez» esker­tu dute hori. «Burua goian dara­ma­gu­la goaz, gu geu eta gure fami­lia eta lagu­nak (…) eus­kal jen­dar­te zaba­la­ren babes sen­doa eta irmoa, gure alde­tik jada ordai­ne­zi­na bihur­tu zai­gu­na, dau­ka­gu­la­ko». Gaur ere jaso­ko dute babes hori, eus­kal gizar­te­ko, sin­di­ka­lis­mo­ko, alder­die­ta­ko eta ins­ti­tu­zioe­ta­ko ordez­ka­riak izan­go bai­ti­ra Madrilen.

Pren­tsau­rre­koan bi mezu hela­ra­zi zituz­ten auzi­pe­tuek. Bate­tik, larun­ba­tean Bil­bon egin­go den mani­fes­ta­zioan par­te har­tze­ko eska­tu zio­ten eus­kal gizar­tea­ri. Egun­ka­ria-ren ixtea salatze­ko Donos­tian egi­ni­ko mani­fes­ta­zioa izan zuten gogoan. «Ordu­ko oritza­pe­na­ren ize­nean ozen dei egi­ten dio­gu eus­kal gizar­tea­ri, orduan beza­la eran­tzun dezan. Ordu­ko era­soak bere horre­tan jarraitzen due­la­ko, bihar [gaur] hasi­ko den epai­ke­ta ordu­koa­ren hari luzea dela­ko». Bil­bo­ko Aita Donos­tia pla­za­tik abia­tu­ko da mani­fes­ta­zioa, larun­ba­tean, 17:00etan. «Elkar iku­si­ko dugu Bil­bon», esan zuen Torreal­daik, ira­ku­rri­ta­ko agi­rian tar­te bat eginda.

Bes­te­tik, epai­ke­ta bera izan zuten hiz­pi­de auzi­pe­tuek. Ber­ta­tik espe­ro duten «emaitza bai­kor baka­rra» abso­lu­zioa dela adie­ra­zi zuten. «Abso­lu­zioa guta­ri­ko bakoitza­ren­tzat eta denon­tzat, abso­lu­zioa Egun­ka­ria-ren­tzat. Ez dugu bes­te emaitza­rik ontzat emango».

12 eta 14 urte­ko espetxe zigo­rrei egin behar­ko die­te aurre bost auzi­pe­tuek. ETA­ko kide iza­tea, diruz lagun­du edo era­kun­de arma­tua­ren dirua zuritzea lepo­ratzen die­te. Dig­ni­dad y Jus­ti­cia eta AVT elkar­teen aku­sa­zioa da hori, Fis­kal­tzak artxi­batze­ko eska­tu baitzuen iaz­ko uztai­lean. Epai­te­giak, bai­na, ahoz­ko epai­ke­ta egi­tea era­ba­ki zuen.

Auzi­pe­tuek nabar­men­du dute­nez, beraie­na beza­la­ko aku­sa­zio oina­rria izan duten auzie­tan fis­ka­lak ez du inoiz artxi­batze­ko eska­tu. Horrek, bai­na, ez ditu lasaitzen. «Emaitza bai­ko­rrik ira­gar­tzen al du egoe­ra apar­ta honek? Auzia­ren gara­pe­nean fis­ka­la­ren jarre­rak epai­leen alde­tik atze­ra­pau­so­rik ez era­gin iza­nak ezer aurre­ratzen digu emaitza­ri buruz? Horra hor gure kez­ka nagu­siak. Horra hor gure zalan­tza­ren gako nagusiak».

Ozto­poz bete­ri­ko bidea

Euren aur­ka­ko fro­ga­rik eza dute defen­t­sa one­na bost auzi­pe­tuek, bai­na epai­ke­ta non jokatzen den iku­si­ta, babes­ga­be­ta­su­na­ren bel­dur dira. Asteak eman dituz­te euren defen­t­sa pres­tatzen. Argi dau­ka­te euren deli­tu baka­rra «eus­ka­ra­ren alde, eus­kal kaze­ta­ritza­ren alde, eus­kal kul­tu­ra­ren alde eta Eus­kal Herria­ren alde» lan egi­tea izan dela. «Hala ere, batek jakin orain­dik zerk espe­ro digun ozto­poz bete­ri­ko izan den ibil­bi­de honetan».

Auzi­pe­tuek argi dau­ka­te kal­tea egin­da dagoe­la. Eus­ka­ra­ren eta eus­kal­gin­tza­ren aur­ka egi­ni­ko hamai­ka era­so­ren «Libu­ru Bel­tzean» koka­tu dute Egun­ka­ria ixtea. «His­to­ria egin dute, his­to­ria bel­tza­ren orrial­de­rik nabar­me­ne­nak egi­ten ari dira egoe­ra horre­ta­ra era­man gai­tuz­te­nak». Nabar­men­du dute­nez, zaz­pi urte «luze» haue­tan aku­sa­tuen aul­kian egon dira ese­ri­ta; «sami­nean beza­la, irai­nean» man­ten­du dituz­te atxikita.

Bide horri amaie­ra jar­tzen saia­tu­ko dira gaur­tik aurre­ra: «Aur­pe­gia eman­go» dute «epai­lea­ren eta aku­satzai­leen aurrean»; «inoiz izan behar ez zuen epai­ke­ta» batean.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *