Res­cat, col.lectiu de suport a pre­sos i pre­ses polí­ti­ques catalanes.

El pro­per 19 de des­em­bre, Res­cat tor­na a con­vo­car les mar­xes de torxes.

Dema­nem als col.lectius i orga­nitza­cions que sem­pre han col.laborat amb nosal­tres orga­nitzant mar­xes de tor­xes que es posin en con­tac­te amb nosal­tres per rebre car­tells i dir-nos la con­vo­ca­tò­ria exac­ta (i tam­bé si vols orga­nitzar una mar­xa de tor­xes en un lloc on no s’havia fet mai).

Com sabeu, el nos­tre email és lli­ber­tat­pre­ses (arro­ba) gmail​.com

Mol­tes grà­cies a tothom!

Res­cat

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *