Mau­lets es con­cen­tra a Figue­res con­tra els prín­ceps espan­yols tot i la prohi­bi­ció d’Interior

L’As­sem­blea de Mau­lets a Figue­res es va con­cen­trar ahir a la pla­ce­ta bai­xa de la Ram­bla mal­grat que el Depar­ta­ment d’In­te­rior de la Gene­ra­li­tat prohi­bí el dime­cres l’ac­te. Tot va come­nçar quan Come­rç de Figue­res va con­vi­dar als Prín­ceps Bor­bons a la loca­li­tat de l’Alt empor­dà. Front aques­ta mos­tra d’es­pan­yo­lis­me i subor­di­na­ció, Mau­lets va con­vo­car una con­cen­tra­ció a Figue­res per refu­sar “la pre­sèn­cia dels Prín­ceps d’Es­pan­ya”. L’as­so­cia­ció juve­nil cri­ti­ca que la monar­quia “repre­sen­ta la no demo­crà­cia, la injus­tí­cia i l’o­pres­sió nacio­nal del nos­tre poble”.

La visi­ta, que havia estat qua­li­fi­ca­da de mos­tra de ser­vi­lis­me de la clas­se adi­ne­ra­da figue­ren­ca, fou res­pos­ta per l’ac­ció de Mau­lets i aques­ta, alho­ra, fou calla­da per l’au­to­ri­tat corres­po­nent al govern auto­nò­mic prin­ci­pa­tí. El Depar­ta­ment d’In­te­rior, depar­ta­ment del con­se­ller Joan Sau­ra, va negar el per­mís al col·lectiu juve­nil per poder con­cen­trar-se. Pel seu can­tó, Mau­lets va rebut­jar aques­ta deci­sió amb una roda de prem­sa la matei­xa ves­pra­da de la con­cen­tra­ció, ja que va roman­dre ferm en la seua convocatòria.

La CUP tam­bé con­tes­ta als Borbons

La Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar de Figue­res va escriu­re, així que va conèi­xer la visi­ta dels prín­ceps d’Es­pan­ya, un comu­ni­cat jun­ta­ment amb Mau­lets posi­cio­nant-se en con­tra de l’es­de­ve­ni­ment espan­yo­lis­ta. La can­di­da­tu­ra inde­pen­den­tis­ta va mate­ria­litzar aquest opi­nió entre­gant un sac de car­bó en un acte de repul­sa i afir­mà que “por­tar a mem­bres de la monar­quia sobre­pas­sa l’àm­bit de Come­rç Figueres”.


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *