Elkar­ta­sun Den­da (Inper­nu­ko Hauspoa)

Elkar­ta­sun Denda.
Inper­nu­ko Hauspoa

Noiz: 2009ko aben­dua­ren 4tik 8ra
Ordu­te­gia: 10:30 – 20:00
Mon­te­bi­deo kalean, 1
Duran­go * Bizkaia.

Egu­be­rri haue­ta­ko zure elkar­ta­sun opariak…
Nazio­gin­tza, Anti­fa­xis­moa, Inter­na­zio­na­lis­moa, Femi­nis­moa, Sozia­lis­moa, Eko­lo­gis­moa, Eus­kal Lite­ra­tu­ta, Komu­nis­moa, Anar­kis­moa, Gaz­te Mugi­men­dua, Eus­ka­ra, Elkar­ta­su­na, Eus­kal Kul­tu­ra, Kon­train­for­ma­zioa… (libu­ruak, dis­koak, arro­pa, bideoak, aldizkariak…).

TLF 94 – 4395735
[email protected]​gmail.​com
http://​inper​nu​kohaus​poa​.org/

Sare Info:
http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​0​9​/​1​2​/​e​l​k​a​r​t​a​s​u​n​-​d​e​n​d​a​.​h​tml
http://​www​.kao​sen​la​red​.net/​n​o​t​i​c​i​a​/​e​l​k​a​r​t​a​s​u​n​-​d​e​n​d​a​-​d​u​r​a​ngo
http://​www​.gaz​te​sa​rea​.info/​i​n​f​o​/​b​e​r​r​i​a​.​p​h​p​?​i​d​=​1​5​921
http://​eus​kalhe​rria​.indy​me​dia​.org/​e​s​/​2​0​0​9​/​1​2​/​6​4​9​8​3​.​s​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *