Sí a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans! por Endavant

El pro­per dia 13 de des­em­bre diver­ses enti­tats cata­la­nes han con­vo­cat una con­sul­ta popu­lar per la inde­pen­dèn­cia en més de 160 muni­ci­pis del país. Davant aques­ta fita i el debat que ha gene­rat, Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacio­nal) vol fer públi­ques les següents consideracions:

 • Cele­brem la con­vo­ca­tò­ria d’aquestes con­sul­tes per­què les cata­la­nes i els cata­lans hem de tenir el dret d’ex­pres­sar lliu­re­ment si com a nació volem cons­ti­tuir-nos com a Estat inde­pen­dent res­pec­te d’Espanya i França.
 • No ens sor­prèn que, com va suc­ceir a Arenys de Munt, l’Es­tat inten­te evi­tar la cele­bra­ció d’a­ques­tes con­sul­tes popu­lars, ja que fa segles que inten­ta des­truir-nos com a poble.
 • Davant de la impo­si­ció actual i his­tò­ri­ca dels estats, l’e­xer­ci­ci de la desobe­dièn­cia és un camí que ens per­me­trà rebel·lar-nos davant les prohi­bi­cions injus­tes i come­nçar a cons­truir un futur en llibertat.
 • Des de la transició polí­ti­ca, els par­tits polí­tics autòc­tons amb repre­sen­ta­ció ins­ti­tu­cio­nal (CiU, ERC, IC, BNV, EUPV, EUIB, PSM o UM) han res­pec­tat sis­te­mà­ti­ca­ment l’ordre cons­ti­tu­cio­nal. És per això que des d’Endavant (OSAN) des­con­fiem de la seua apos­ta sobi­ra­nis­ta i els empla­cem a que, si veri­ta­ble­ment la volen mate­ria­litzar, desobeis­quen l’Estat i impli­quen les ins­ti­tu­cions muni­ci­pals i auto­nò­mi­ques en tots els refe­rèn­dums que es con­vo­quen. En la matei­xa línia, espe­rem que una vega­da obtin­guts els resul­tats avant­po­sen la volun­tat de la nació cata­la­na a la lega­li­tat espan­yo­la i francesa.
 • Els estats espan­yol i fran­cés han fomen­tat secu­lar­ment i amb èxit la divi­sió del nos­tre poble. Aques­ta divi­sió ens afe­bleix i tre­ba­llar per la inde­pen­dèn­cia de la Comu­ni­tat Autò­no­ma de Cata­lun­ya al mar­ge de la res­ta del país no con­tri­bueix a unir-nos com a poble sinó tot el con­tra­ri. La nos­tra nació va de Sal­ses a Guar­da­mar i de Fra­ga fins a Maó i per tant aquest ha de ser el àmbit de deci­sió polí­ti­ca, el terri­to­ri que cal inde­pen­ditzar, i totes i tots els cata­lans han de poder participar-hi.
 • La pre­gun­ta d’al­guns dels refe­rèn­dums con­vo­cats vin­cu­la la inde­pen­dèn­cia a la Unió Euro­pea. Aquest plan­te­ja­ment no només ens sem­bla inge­nu (con­vé recor­dar que aques­ta ins­ti­tu­ció ni tan sols ha reco­ne­gut la nos­tra llen­gua) sinó que a més no és desit­ja­ble. En una estruc­tu­ra com la Unió Euro­pea, on el poder polí­tic, els ser­veis i la pro­duc­ció estan al ser­vei del capi­tal, les tre­ba­lla­do­res i tre­ba­lla­dors cata­lans no tin­drien la capa­ci­tat de deci­dir sobre el model eco­nò­mic, social i cul­tu­ral que desit­jen per al país.
 • Més enllà de cele­brar els refe­rèn­dums que s’han con­vo­cat i que es volen organ­ti­zar els pro­pers mesos, volem recor­dar que cal seguir tre­ba­llant per acon­se­guir que els Paï­sos Cata­lans poguem exer­cir el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció en el futur. Espe­rem que les con­sul­tes popu­lars sobre la inde­pen­dèn­cia siguen un espe­ró per con­ti­nuar lluitant.
 • Així doncs, des d’Endavant (OSAN) ani­mem les cata­la­nes i cata­lans a votar que “sí” a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans, a orga­nitzar-se i a impli­car-se en el pro­cés de cons­truc­ció nacio­nal. Un pro­cés que no es pot dur a ter­me sen­se prac­ti­car la desobe­dièn­cia civil als estats espan­yol i fran­cés i que per tant supo­sa­rà la con­fron­ta­ció amb les seues lleis i estruc­tu­res de poder. Aquest no és un camí fàcil però és l’únic camí.

  Per la ple­na inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Catalans!

  Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacional)

  Paï­sos Cata­lans, 1 de Des­em­bre de 2009

  http://​www​.enda​vant​.org

  Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

  Share on facebook
  Share on Facebook
  Share on twitter
  Share on Twitter

  Deja una respuesta

  Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *