Sí a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Cata­lans! por Endavant

El pro­per dia 13 de des­em­bre diver­ses enti­tats cata­la­nes han con­vo­cat una con­sul­ta popu­lar per la inde­pen­dèn­cia en més de 160 muni­ci­pis del país. Davant aques­ta fita i el debat que ha gene­rat, Enda­vant (Orga­nitza­ció Socia­lis­ta d’Alliberament Nacio­nal) vol fer públi­ques les següents con­si­de­ra­cions: Cele­brem la con­vo­ca­tò­ria d’aquestes con­sul­tes per­què les cata­la­nes i els cata­lans hem de […]

Iba­rretxe vuel­ve al deba­te polí­ti­co con un artícu­lo de pren­sa y una con­fe­ren­cia por Iña­ki Iriondo

Juan José Iba­rretxe ha vuel­to al deba­te polí­ti­co. Lo ha hecho con un artícu­lo de pren­sa publi­ca­do ayer en el que cri­ti­ca­ba dura­men­te al Gobierno de López, al que com­pa­ra con un cán­ta­ro vacío, y con una con­fe­ren­cia que ofre­ce­rá el jue­ves en Tolo­sa sobre el com­pro­mi­so polí­ti­co. Juan José Iba­rretxe car­gó ayer con dure­za contra […]