Segi: «Kol­pe guz­tien gai­ne­tik, gure parioa ez dute seku­lan desbideratuko»

Kaze​ta​.info ager­ka­riak azal­du due­nez, 50 bat lagun bil­du dira Kon­tsu­la­tu espi­no­la­ren aurrean sare­ka­da­ren kon­tra egi­ni­ko elga­rre­ta­ratzean. «Inde­pen­den­tzia eta sozia­lis­moa­runtz, eus­kal gaz­te­ria ain­tzi­na» zioen pan­kar­ta zabal­du dute eta Segi­ren iku­rrak izan dituz­te bertaratutakoek.

Segik dei­tu­ta­ko mobi­li­za­zio honek alder­di eta era­gi­le ezber­di­nen babe­sa jaso du. Bes­teak bes­te AB eta Bata­su­na alder­die­ta­ko ordez­ka­riak izan dira.

Eki­me­na amaitze­ra­koan agi­ria ira­ku­rri dute eus­ka­raz eta fran­tse­sez. Lehe­nik eta behin era­so berria sala­tu dute eta era­gi­le ezber­di­nek hela­ra­zi­ta­ko sos­te­gua esker­tu dute gazteek.

Sare­ka­dak «bes­te­la­ko esze­na­to­kia erai­ki ahal izai­te­ko fase berria ozto­patzea» bes­te hel­bu­ru­rik ez due­la esan ostean, «kol­pe guz­tien gai­ne­tik, gure parioa ez dute seku­lan des­bi­de­ra­tu­ko», naba­men­du dute.

Bai­kotzak bere arloan egi­ten duen lana aurre­ra era­ma­te­ko deia luza­tu dute. «Denen artean, era­ma­ten dugun lana­ri esker lor­tu­ko dugu era­so guzi hauer eran­tzun bate­ra­tu ematen».

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *