Comu­ni­cat en rela­ció a les deten­cions del jovent basc

Un total de 34 com­panys inde­pen­den­tis­tes de diver­ses loca­li­tats d’Hego Eus­kal Herria han estat detin­guts la pas­sa­da mati­na­da per la Poli­cia espan­yo­la i la Guàr­dia Civil, per ordre del jut­ge Fer­nan­do Gran­de-Mar­las­ka. És la darre­ra macro-ope­ra­ció efec­tua­da per les for­ces repres­si­ves espan­yo­les con­tra el jovent que s’organitza i llui­ta per la lli­ber­tat d’Euskal Herria. L’Estat espan­yol, un estat que obser­va impo­tent com la llui­ta del jovent basc creix dia a dia i es reno­va a si mateix tot i les con­tí­nues agres­sions fei­xis­tes que rep, ha hagut de fer ser­vir 650 agents de les For­ces de Segu­re­tat Espan­yo­les per efec­tuar 34 deten­cions irre­gu­lars i un cen­te­nar de regis­tros de viven­des, gaz­tetxes, herri­ko taber­nes i asso­cia­cions vei­nals. Davant d’aquest fet, des de la Coor­di­na­do­ra d’Assemblees de Joves de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta manifestem

- El nos­tre total rebuig a l’operació polí­ti­co-judi­cial repres­so­ra que ha efec­tuat l’Estat espan­yol i, en repre­sen­ta­ció seua, el PSOE, per tal de tan­car les por­tes de la solu­ció al con­flic­te que viu la socie­tat bas­ca i de cri­mi­na­litzar una llui­ta tan legí­ti­ma com és la llui­ta del jovent per l’alliberament social i nacio­nal d’Euskal Herria.

- La cer­te­sa de que l’Estat espan­yol empra la repres­sió com a únic mit­jà per fer min­var la força que aga­fen la mobi­litza­ció de l’esquerra aber­tza­le i l’organització de les seues bran­ques polí­ti­ques. L’Estat espan­yol se sent feble i es que­da cada vega­da amb menys argu­ments per sos­tin­dre les seues ànsies per eli­mi­nar tot allò que qües­tio­ne la seua unitat.

- La incon­gruèn­cia que supo­sa fer-se ano­me­nar gover­nants d’un Estat de Dret i alho­ra anar efec­tuant deten­cions i judi­cis irre­gu­lars on no hi ha pro­ves ni garan­ties pels acu­sats, i on la pres­sump­ció d’innocència es dei­xa com­ple­ta­ment de banda.

- L’evidència cada vega­da més pal­pa­ble de què la jus­tí­cia cami­na de la mà de l’aparell polí­tic de què està dotat aquest Estat fei­xis­ta, repres­sor i antidemocràtic.

- Que les deten­cions irre­gu­lars i sen­se fona­ments, junt a la seua media­titza­ció, que inclou foto­gra­fies i iden­ti­fi­ca­cions públi­ques, pot cau­sar danys irre­pa­ra­bles en la vida de tots els joves que enca­ra no han estat for­mal­ment acusats.

- Una cri­da a crear meca­nis­mes de reac­ció i res­pos­ta con­tra agres­sions d’aquest tipus, que no fan més que pro­vo­car la nos­tra ràbia més com­ba­ti­va i la nos­tra més ten­dra camaraderia.

Per totes aques­tes raons, des de la CAJEI ofe­rim tot el nos­tre suport als 34 com­panys bas­cos detin­guts i a tota la mili­tàn­cia aber­tza­le d’Eus­kal Herria per aquest nou atem­ptat con­tra la llui­ta juve­nil orga­nitza­da i legí­ti­ma, i con­dem­nem amb fer­me­sa l’actuació dels governs espan­yol i basc i la dels gos­sos que els ser­vei­xen. Des de la nos­tra orga­nitza­ció enco­rat­gem tot l’independentisme basc a seguir en peu de gue­rra, a no defa­llir en el seu pro­cés per solu­cio­nar el con­flic­te amb mires a asso­lir l’autodeterminació com a pri­mer pas indis­pen­sa­ble en el camí a la inde­pen­dèn­cia i el socialisme.

Front als atacs i les repres­sions, res­pos­ta amb més contundència!
Lli­ber­tat per tots i totes les detingudes!
Fora les for­ces d’ocupació d’Euskal Herria!

Coor­di­na­do­ra d’Assembleesde Joves de l’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta (CAJEI)
Paï­sos Cata­lans, 24 de novem­bre de 2009.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *