A FPG dian­te das deten­cions en Eus­kal Herria

A FPG que­re amo­sar a súa repul­sa e indig­na­ción dian­te das deten­cións dos diri­xen­tes polí­ti­cos aber­tza­les acon­te­ci­das o pasa­do día 13 de outu­bro por orde do xuíz Gar­zón. Ao mes­mo tem­po soli­da­ri­za­se cos e coas deti­das e recla­ma a pos­ta inme­dia­ta en liber­da­de dos que aín­da per­ma­ne­cen na cadea.
Ora ben, non debe­mos esque­cer que des­ta vez os apa­re­llos repre­si­vos do Esta­do pega­ron un sal­to cua­li­ta­ti­vo que revis­te de maior gra­vi­da­de se cadra os fei­tos: a ocu­pa­ción de locais da Cen­tral Sin­di­cal LAB, o que supón unha irrup­ción fas­cis­ta nas diná­mi­cas da vida sin­di­cal e auto­or­ga­ni­za­ti­va da cla­se obrei­ra bas­ca, e un inten­to de cri­mi­na­li­za­ción do sin­di­ca­lis­mo nacio­nal e de cla­se basco.
Non pode pasar des­aper­ci­bi­do o novo inten­to do Esta­do espa­ñol por evi­tar unha reso­lu­ción polí­ti­ca do con­fli­to bas­co. Así, pare­ce cla­ro que as e os deti­dos son acu­sa­dos de pre­ten­der facer polí­ti­ca a tra­vés da con­for­ma­ción dun novo pro­xec­to que tiña a inten­ción de lan­zar unha nova ofer­ta polí­ti­ca para ten­tar che­gar a unha reso­lu­ción posi­ti­va do conflito.
A res­pos­ta do goberno do PSOE (ani­ma­do pola “sede de san­gue” do PP), xa anun­cia­da meses atrás por Rubal­ca­ba, é a deten­ción dunha pre­sun­ta nova direc­ción polí­ti­ca da esquer­da aber­tza­le. Opción polí­ti­ca prohi­bi­da e per­se­gui­da no mal cha­ma­do Esta­do de Derei­to Espa­ñol, que per­si­gue e enca­dea “cida­dáns” que fan polí­ti­ca, que orga­ni­zan par­ti­dos polí­ti­cos, orga­ni­za­cións xuve­nís, cul­tu­rais, sin­di­cais ou de cal­que­ra signo, e que están con­de­na­dos de ante­mán a súa ile­ga­li­za­ción e prohibición.
A nosa soli­da­rie­da­de inter­na­cio­na­lis­ta está da ban­da de [email protected] elas/​es. A FPG non pode per­ma­ne­cer silen­te, por iso des­de o noso Par­ti­do esi­xi­mos a inme­dia­ta pos­ta en liber­da­de sen car­gos dos deti­dos e deti­das e por iso esi­xi­mos nova­men­te o fin do Esta­do de Excep­ción en Eus­kal Herria.
Liber­da­de incon­di­cio­nal para os detidos!
Gora Eus­kal Herria Askatuta!
Viva Gali­za Ceibe!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *