Pre­soen ikas­te­ko esku­bi­dea­ren alde­ko mobi­li­za­zioak asteaz­ke­nean uni­ber­tsi­ta­tean

Eus­kal pre­so poli­ti­koen egoe­ra larria da bene­tan. Espetxee­tan, beraien aur­ka
man­ten­tzen duten espetxe poli­ti­ka kru­de­la dela-eta, pre­so poli­ti­koen
esku­bi­deen uka­zioa egu­ne­ro­ko ogia da. Aspal­dian Eus­kal Pre­so Poli­ti­koen
Kolek­ti­boa­ri begi­ra har­tzen diren neu­rriek, bi gober­nuek pre­so poli­ti­koak
per­tso­na beza­la sun­tsitze­ko poli­ti­ka­re­kin aurre­ra jarraitzen dute­la
gogo­ra­raz­ten digu­te, biziar­te­ko espetxe zigo­rra, gai­xo larriei eza­rri­ta­ko
heriotza zigo­rra edo­ta seni­de eta lagu­nen­gan­dik ehun­ka kilo­me­tro­ta­ra
saka­ba­na­tuak iza­tea honen adi­bi­de­rik laz­ga­rrie­nak iza­nik.

Pre­so poli­ti­ko eta per­tso­na gisa dagoz­kien bes­te­la­ko esku­bi­de asko ere
uka­tuak dituz­te, ikas­te­ko esku­bi­dea kasu. Orain arte espai­niar espetxee­tan
pre­so zeu­de­nek UPVn, eta beraz eus­ka­raz, ikas­te­ko debe­kua bazu­ten,
aur­ten­goan fran­tziar esta­tu­tan espetxe­ra­tu­ta dau­den kideek ere ezi­nez­koa
izan­go dute horre­la egi­tea.

Pre­so poli­ti­koei nahiz saka­ba­na­ke­ta kru­de­la­ren bidez euren seni­de eta
lagu­nei apli­katzen zaiz­kien neu­rri hauek guz­tiak ete­te­ko, herri­ta­rren
inpli­ka­zioa eta lana ezin­bes­te­koa da. Bide hone­tan, dato­rren aza­roa­ren
25ean, hila­be­te­ko Azken Asteaz­ke­na­re­kin bat egi­nez, Pre­soen Alde­ko Tal­deok
Eus­kal Herri­ko kan­pus eta fakul­ta­te des­ber­di­ne­tan buru­tu­ko diren
mobi­li­za­zioe­tan par­te har­tze­ko deia luzatzen dizue­gu.

http://​www​.pat​-eh​.org/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *