La CUP anun­cia que farà cam­pan­ya pel SI a la inde­pen­dèn­cia dels Paï­sos Catalans

ImageLa Can­di­da­tu­ra d’U­ni­tat Popu­lar ha anun­ciat, aquest dis­sab­te 12 de novem­bre des del Cas­tell de la Gel­trú, el seu com­pro­mís amb les Con­sul­tes Popu­lars que se cele­bra­ran els pro­pers mesos i la volun­tat que aques­tes Con­sul­tes siguin un pri­mer pas cap a la con­se­cu­ció de la inde­pen­dèn­cia de la Nació Cata­la­na: els Paï­sos Cata­lans. La CUP tam­bé ha vol­gut recor­dar que només un poble dis­po­sat a desobeir les lleis injus­tes pot acon­se­guir la seva lli­ber­tat i per això ha fet una cri­da a par­ti­ci­par mas­si­va­ment en les Con­sul­tes i a dipo­si­tar milers i milers de vots a favor del SÍ.
Eduard Pini­lla, ex-regi­dor de la CUP de Vila­no­va i la Gel­trú, ha vol­gut donar les grà­cies a totes les per­so­nes que tre­ba­llen per tal que les Con­sul­tes esde­vin­guin un èxit i ha des­ta­cat que «les Con­sul­tes popu­lars són una mos­tra de la capa­ci­tat del nos­tre poble per mobi­litzar-se i orga­nitzar-se en defen­sa d’a­quest dret bàsic que als cata­lans i cata­la­nes se’ns nega, que és el dret demo­crà­tic a deci­dir lliu­re­ment el nos­tre futur nacio­nal: el dret a l’au­to­de­ter­mi­na­ció».

Pini­lla ha remar­cat que la CUP entén que «aques­tes Con­sul­tes hau­rien de ser un acte de ple­na nor­ma­li­tat demo­crà­ti­ca orga­nitza­da per les ins­ti­tu­cions», però ha afe­git que «per Espan­ya això no és pos­si­ble i ho hem de fer de mane­ra mig clan­des­ti­na, sen­se cap lega­li­tat que ens empa­ri i, per tant, desobeint l’or­dre cons­ti­tu­cio­nal espanyol».

ImageAina Baraho­na, com a por­ta­veu nacio­nal de la CUP, ha lle­git el comu­ni­cat de l’or­ga­nitza­ció, en què es des­ta­ca que la CUP ja havia par­ti­ci­pat en l’im­puls de la Con­sul­ta cele­bra­da a Arenys de Munt i que «de la matei­xa mane­ra que alesho­res, la CUP con­ti­nua pen­sant que el pro­ta­go­nis­me no ha de corres­pon­dre als par­tits» sinó que «el pro­ta­go­nis­ta de l’or­ga­nitza­ció d’a­ques­tes Con­sul­tes és el tei­xit popu­lar i asso­cia­tiu cata­là», ja que «són milers les per­so­nes que, lluny de la lògi­ca de la clas­se polí­ti­ca cata­la­na, tre­ba­llen dia rere dia per orga­nitzar les Con­sul­tes, mal­grat les ame­na­ces de la judi­ca­tu­ra espan­yo­la, i mal­grat les ame­na­ces dels feixistes».

El comu­ni­cat remar­ca que «la ver­te­bra­ció d’u­na demo­crà­cia popu­lar i par­ti­ci­pa­ti­va i el tre­ball des del muni­ci­pa­lis­me per a la cons­truc­ció nacio­nal dels Paï­sos Cata­lans són uns dels pilars bàsics del pro­jec­te polí­tic de la CUP i les Con­sul­tes en són una cla­ra expressió».

La CUP es diri­geix a «la judi­ca­tu­ra espan­yo­la, als fei­xis­tes, i tam­bé als par­tits unio­nis­tes per anun­ciar que els refe­rèn­dums no s’a­tu­ra­ran» i fa una cri­da «a tots els alcal­des i regi­dors per­què es pres­tin a col·laborar en l’or­ga­nitza­ció i posin tots els ajun­ta­ments al ser­vei de les Con­sul­tes popu­lars per tal que aques­tes gau­dei­xin de la màxi­ma par­ti­ci­pa­ció pos­si­ble». Final­ment, la CUP fa una cri­da «a par­ti­ci­par mas­si­va­ment en les Con­sul­tes i a dipo­si­tar milers i milers de vots a favor del SÍ».

Albert Botran, mem­bre del Secre­ta­riat Nacio­nal de la CUP i de la comis­sió orga­nitza­do­ra de la cam­pan­ya en favor de les con­sul­tes, ha par­lat de la impli­ca­ció de la CUP en l’im­puls de con­sul­tes a totes les viles i ciu­tats on és pre­sent. Botran ha des­ta­cat «que aques­ta par­ti­ci­pa­ció ha de ser­vir per dina­mitzar el pro­cés d’au­to­de­ter­mi­na­ció més enllà de les Con­sul­tes», i per donar «uni­tat i força al dis­curs inde­pen­den­tis­ta i d’esquerres».

Els por­ta­veus de la CUP han estat acom­pan­yats pels i les mem­bres del Con­sell Polí­tic, que ha estat reunit aquest dis­sab­te a Vila­no­va i la Geltrú.

CUP dels Paï­sos Catalans

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *