Harre­si kapi­ta­lis­ta­ren aurrean herri(tar) heziak

Azken egu­no­tan Ale­ma­nia ‑eta gehia­go- bitan zati­tu zuen Ber­lin­go Harre­sia ero­ri zene­ko 20. urte­mu­ga dela-eta, kla­se domi­natzai­leen dis­kur­tsoa behin eta berri­ro entzu­na­ra­zi digu­te heda­bi­de han­diek. Hori hipo­kri­sia! Poten­tzia domi­natzai­leek harre­siak erai­ki dituz­te eta erai­kitzen segitzen dute. Batzuk herriak sun­tsitze­ko harre­siak dira, Saha­ra­koa eta Pales­ti­na­koa kasu, eta bes­te batzuk herri zapal­duei lapur­tu­ta­koaz gozatze­ko muga harre­siak dira, Euro­par Bata­su­ne­ko mugak edo­ta AEBe­ta­ko hegoal­de­koa, esaterako.

Hala ere, harre­si fisi­ko horiez gain, badau­de bes­te­la­ko «harre­siak». Orain 20 urte Ber­lin­go Harre­sia ero­ri eta bereha­la poten­tzia kapi­ta­lis­tek euren harre­si ideo­lo­gi­koa inpo­sa­tu zuten. Ideo­lo­gia kapi­ta­lis­ta sozia­lis­ta­ri gai­len­du zitzaion, His­to­ria amai­tu omen zen. Egia da artean exis­titzen zen sozia­lis­mo mota­ren porro­ta eto­rri zela, bar­ne zein kan­po fak­to­reen­ga­tik, bai­na aurre­koa batai­la bat baino ez zen izan. Harre­si bat ero­ri zen eta kapi­ta­lis­tak harre­si berri bat erai­kitzen aha­le­gin­du ziren, His­to­ria­ri harre­si bat jarri nahi izan zio­ten haren amaie­ra agintzeko.

Herri zapal­duen eta lan­gi­le kla­sea­ren borro­kak 90eko hamar­ka­dan txi­kia­go­tu bai, bai­na ez ziren gel­di­tu. Nahiz eta ezke­rra den­bo­ra batean kol­pa­tu­ta egon. His­to­riak ‑ezin­bes­tean- aurre­ra jarrai­tu zuen eta hain­bat pro­ze­su iraul­tzai­lek proiek­tu alter­na­ti­bo berri bat erai­kitzea­ri ekin zio­ten kapi­ta­lis­moa­ren harre­sian pitza­du­rak sor­tuz. Kubak eta Pales­ti­nak inpe­ria­lis­moa­ri aurre egi­ten jarrai­tu zuten bitar­tean, haien erre­sis­ten­tzia ere­du­ga­rria­ri, bes­teak bes­te, neka­za­ri, lan­ga­be eta jato­rriz­ko herrien matxi­na­dak gehi­tu zitzaiz­kien, batez ere, Abya-Yalan ‑Lati­noa­me­ri­kan-. Aipa­tu­ta­ko borro­kek eral­da­ke­ta­ra­ko bal­din­tza objek­ti­bo eta sub­jek­ti­boak sor­tu zituz­ten. Hala, azken urteo­tan Vene­zue­la, Boli­via eta Ekua­do­rren alder­di aurre­ra­koiek, lan­gi­le­ria­ren eta herri sek­to­reen babe­sa­re­kin, bote­rea bere­ga­na­tu dute. Era berean, XX. men­de­ko sozia­lis­moa­ri ira­kur­ke­ta kri­ti­koa egin eta proiek­tu alter­na­ti­boa garatzen hasi dira, XXI. men­de­ko sozia­lis­moa delakoa.

Beraz, pro­ze­su horiek His­to­ria ez dela amai­tu era­kus­teaz gain, proiek­tu alter­na­ti­boa egi­tu­ratze­ko lan-ildo posi­bleak ere era­kus­ten diz­ki­gu­te. Hori bai, gure eran­tzu­ki­zun inter­na­zio­na­lis­ta eta sozia­lis­ta da iraul­tzai­le lati­noa­me­ri­ka­rrak sor­tzen hasi diren pitza­du­rak Euro­pa­tik han­ditzea. Bide horre­tan Eus­kal Herria aspal­di hasi zen urratsak ema­ten eta dagoe­ne­ko espai­niar eta fran­tziar «harre­si» asi­mi­la­zio­nis­tak apur­tzea lor­tu du 50 urte­ko nazio aska­pen borro­ka­ren ondo­rioz. Behin hori lor­tu­ta, aurre­ra egi­te­ko unea da. Erai­kitzen ari diren alter­na­ti­ba­ri ekar­pe­nak egin eta Eus­kal Herrian geu­re pro­pioa garatze­ko momen­tua da.

Horre­ta­ra­ko, ezin­bes­te­ko dugu, pro­ze­su demo­kra­ti­koa­ren fase berri hone­tan bere­zi­ki, hezi­ke­ta eta for­ma­kun­tza poli­ti­koa indar­tzea eta borro­ka ideo­lo­gi­koan sakon­tzea gure proiek­tu estra­te­gi­koa den eus­kal esta­tu sozia­lis­ta­ren bidean. Izan ere, herri eta herri­tar ideo­lo­gi­ko­ki heziek baino ez dute bota­ko kapi­ta­lis­moa­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren harre­sia eta bene­ta­ko alter­na­ti­ba, XXI. men­de­ko sozia­lis­moa, erai­kitzea ahalbidetuko.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *